Zasiłek Health and Safety Benefit wypłacany jest cotygodniowo matce, która ma prawo do specjalnego urlopu (health and safety leave). Urlop taki należy się pracownicy w ciąży lub karmiącej narażonej na szkodliwe warunki pracy. Matka uprawniona jest do rekompensaty ze strony pracodawcy za pierwsze 21 dni urlopu. Możliwe jest też uzyskanie świadczenia za dłuższy okres pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymogów.

Kto otrzyma dodatek

Ze świadczenia może korzystać pracownica, której ciąża narażona jest w miejscu pracy na niebezpieczeństwo lub która pracuje w nocy. Zasiłek należy się też pracownicy, która urodziła dziecko w ciągu poprzednich 14 tygodni i pracuje w nocy. Pracę nocną irlandzkie prawo definiuje jako pracę między godziną 23 a 6 rano następnego dnia, jeśli tryb ten obejmuje co najmniej 25 proc. przepracowanych godzin w miesiącu.

Beneficjentem świadczenia może też być pracownica karmiąca dziecko (do 26 tygodnia po porodzie) narażona na szkodliwe dla zdrowia warunki pracy. Aby otrzymywać świadczenie, matka musi być także upoważniona do urlopu health and safety leave zgodnie z brzmieniem rozdziału 18 ustawy Maternity Protection Act, a także uiszczać składki na ubezpieczenie społeczne, tzw. PRSI.

Prawo do pobierania zasiłku będzie odebrane pracownicy, kiedy nie ma już potrzeby przerwy w pracy z powodu szkodliwych warunków pracy lub jej praca nocna nie jest już szkodliwa dla jej zdrowia. Zasiłek kończy się też, gdy pracodawca poinformuje, że nie ma już w jej miejscu pracy szkodliwych dla zdrowia warunków, lub zaproponuje pracownicy alternatywną pracę. Inne powody ustania świadczenia to korzystanie z zasiłku macierzyńskiego, zakończenie karmienia piersią, powrót do pracy, zaangażowanie w inne zajęcia niż domowe, pobyt w więzieniu. Obowiązkiem pracownicy jest poinformowanie Departamentu Spraw Socjalnych o zmianie faktów opisanych w formularzu wypełnianym podczas ubiegania się o świadczenie.

Składka ubezpieczeniowa

Istnieje kilka sposobów naliczania okresu opłacania składki ubezpieczeniowej PRSI, która kwalifikuje do pobierania zasiłku. Matka powinna opłacać składki co najmniej przez 13 tygodni w ciągu 12 miesięcy przed urodzeniem dziecka lub przez 52 tygodnie od momentu rozpoczęcia pracy i przez 39 tygodni w roku podatkowym dotyczącym sprawy lub w roku poprzedzającym.

Świadczenie należy się także wtedy, gdy składki są opłacane przez 26 tygodni w roku podatkowym dotyczącym sprawy i 26 tygodni w poprzednim roku. Przez rok podatkowy rozumie się drugi w kolejności w pełni zakończony rok podatkowy licząc od roku, w którym zaczęło się pobieranie zasiłku. Jeśli więc wniosek o świadczenie został na przykład złożony w 2008 roku, rokiem właściwym dla oceny uprawnienia matki do zasiłku jest rok 2006.

Jak się ubiegać o świadczenie

Zasiłek będzie wypłacany matce, która we właściwym czasie złoży wniosek o przyznanie tego świadczenia. Wniosek powinno się składać jak najszybciej po zaistnieniu odpowiednich przesłanek potwierdzonych przez pracodawcę. Przewidziany na składanie wniosku czas to sześć miesięcy. Służy do tego formularz HSB1. Informacje zawarte w formularzu powinny być potwierdzone przez lekarza.

Wysokość zasiłku

Zasiłek składa się z części indywidualnej dla pracownika oraz dodatkowej kwoty na dziecko. Świadczenie wypłacane jest co tydzień. Jego wysokość zależy od indywidualnych zarobków w całym roku podatkowym. Żeby zakwalifikować się do otrzymywania średniej wysokości zasiłku, trzeba zarabiać we wspomnianym okresie co najmniej 150 euro tygodniowo. Zasiłek, w odpowiednio mniejszej wysokości, wypłacany jest też matkom zarabiającym poniżej tej granicy. Świadczenie otrzymuje się na konto bankowe do czasu, gdy zacznie się urlop macierzyński lub matka wróci do pracy.

Przydatne adresy

• Health & Safety Benefit, Social Welfare Services Office, St. Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal. Tel. w Irlandii: 1890 400 400.

welfare.ie