Przedsiębiorca może się starać w ZUS o umorzenie zaległych składek na ubezpieczenia społeczne czy Fundusz Pracy.

Kto może starać się o umorzenie zaległych składek? O umorzenie zadłużenia w ZUS może starać się osoba, która nie ma możliwości, aby spłacić należności i jest płatnikiem lub byłym płatnikiem składek (np. przedsiębiorca).

Do ZUS może się zwrócić także osoba, na którą przeniesiono odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek (np. spadkobierca, wspólnik lub następca prawny), małżonek, który odpowiada z majątku wspólnego za zadłużenie współmałżonka, albo pełnomocnik zadłużonej osoby.

Reklama

Kiedy ZUS umorzy zadłużenie? Dłużnik ma szansę na umorzenie zaległości, jeśli ZUS stwierdzi całkowitą nieściągalność zaległych składek lub uzna, że ubezpieczony jest w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej.

Całkowita nieściągalność należności z tytułu składek ma miejsce, gdy:

Reklama
  • dłużnik zmarł i nie pozostawił majątku, który pozwala na spłatę długu, ani nie ma spadkobierców lub innych następców prawnych,
  • sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe, ponieważ nie ma majątku, który umożliwia przeprowadzenie takiego postępowania,
  • dłużnik nie prowadzi już działalności gospodarczej i nie ma majątku, który pozwala na spłatę długu, oraz nie ma małżonka, wspólników lub następców prawnych,
  • w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub w umorzonym postępowaniu upadłościowym nie uzyskano kwoty wystarczającej do tego, żeby uregulować należności,
  • wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
  • naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził, że nie ma majątku, z którego można prowadzić egzekucję,
  • w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

W tym wypadku ZUS nie może jednak zrezygnować ze ściągania składek w części, jakie "z własnej kieszeni" opłaca pracownik - umorzy je natomiast w części opłacanej przez pracodawcę za pracownika. Natomiast ZUS zwolni ze składek osobę prowadząca działalność gospodarczą, a także płatnika, opłacającego składki za samozatrudnionego.

Z kolei trudnej sytuacji życiowej - według ZUS - znajduje się ubezpieczony, który po opłaceniu należności składkowych nie mógłby zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych. Na łaskawość Zakładu mogą także liczyć przedsiębiorcy, którzy ponieśli poważne starty w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia oraz osoby opiekujące się przewlekle chorym członkiem rodziny lub osoby przewlekle chore.

W tej sytuacji ZUS nie umorzy jednak składek - w części opłacanej zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika - opłacanych za zatrudnionych pracowników w firmie. Nadal na zwolnienie może jednak liczyć osoba prowadząca działalność gospodarczą oraz płatnik, opłacający składki za samozatrudnionego.

JAK POWINIE WYGLĄDAĆ WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁYCH SKŁADEK ZUS, DOWIESZ SIĘ TUTAJ>>