Rodzicom dziecka w Finlandii przysługuje dodatek macierzyński i rodzicielski. Część tego pierwszego świadczenia może wykorzystać również ojciec.
Matka w Finlandii upoważniona jest do dodatku macierzyńskiego, który wypłacany jest za pierwsze 105 dni roboczych, nie wliczając w to niedziel i dni świątecznych. Może ona również otrzymywać specjalny dodatek macierzyński, jeśli w swoim miejscu pracy narażona jest na działanie substancji chemicznych, promieniowanie lub choroby zakaźne. Dotyczy to zarówno matki po porodzie, jak i w czasie ciąży. Warunkiem przyznania tego specjalnego świadczenia jest niemożność zapewnienia alternatywnego, bezpiecznego miejsca pracy przez pracodawcę.
Matka zyskuje prawo do pobierania dodatku macierzyńskiego lub rodzicielskiego od 154 dnia ciąży. Musi być ona ubezpieczona w tamtejszym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (National Health Insurance) przez co najmniej 180 dni przed datą narodzin dziecka. Upoważnienie do pobierania dodatku macierzyńskiego rozpoczyna się na 30-50 dni przed datą porodu. Dodatek macierzyński oraz rodzicielski wypłacany jest zazwyczaj w ratach co 25 dni, a pierwsza rata na dzień przed planowanym terminem porodu. Wypłata ma miejsce między 5, a 12 tygodniem po porodzie.

Świadczenia dla matki lub ojca

Uprawnienie do dodatku rodzicielskiego zaczyna się w momencie, kiedy kończy się dodatek macierzyński. Może on być wypłacany matce albo ojcu.
Dodatek rodzicielski standardowo wypłacany jest przez 158 dni roboczych. W przypadku ciąży mnogiej, świadczenie wypłacane jest o 60 dni roboczych dłużej za każde dodatkowe dziecko. Dodatkowe dni można wykorzystać według uznania w ramach dodatku macierzyńskiego lub rodzicielskiego. To ostatnie świadczenie wypłacane jest też rodzicom dziecka adoptowanego poniżej siódmego roku życia. Za zgodą obojga rodziców dodatek rodzicielski może być wypłacany ojcu, który opiekuje się dzieckiem. Jeżeli ojciec chce być beneficjentem świadczenia przez co najmniej 12 dni roboczych, należy przedstawić specjalne powody uzasadniające taką potrzebę.

Świadczenia dla ojca

Ojciec, który mieszka w Finlandii, ma prawo do urlopu na wychowanie dziecka. Może go wykorzystać podczas wypłacania dodatku macierzyńskiego lub dodatku rodzicielskiego. Takie świadczenia można wykorzystać maksymalnie w czterech częściach po 18 dni roboczych. Ojciec może też skorzystać z ostatnich 12 lub więcej dni dodatku rodzicielskiego (w przypadku którego świadczenie byłoby wypłacane matce) i połączyć te wolne dni z przysługującym mu urlopem (od 1 do 12 dni). Połączony w ten sposób okres, zwany miesiącem ojca, może wynieść od 13 do 24 dni. Ten miesiąc ojca powinien być wykorzystany w ciągu 180 dni od ostatniego dnia płatności z tytułu dodatku rodzicielskiego, który następuje bezpośrednio po dodatku macierzyńskim.

Wysokość świadczenia

Wysokość dodatku rodzicielskiego obliczana jest na podstawie ostatnich zarobków. Informacje o zarobkach dostarczane są do Kela przez organ podatkowy. Szczegółowe informacje o naliczaniu dodatku można znaleźć pod adresem www.vero.fi.
Dodatek może być też obliczony na podstawie dochodów podanych przy ubieganiu się o poprzedni dodatek rodzicielski, jeśli dziecko, na które było wypłacane świadczenie, nie skończyło trzech lat, licząc od daty porodu. Minimalna wysokość świadczenia to 15,20 euro dziennie. W niektórych przypadkach naliczana jest wyższa wartość dodatku. Jest tak przez pierwsze 56 dni roboczych dodatku macierzyńskiego.