Rozszerzenie kręgu podmiotów upoważnionych do wypłaty stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej przewiduje projekt rozporządzenia przygotowany przez ministra sportu i turystyki.
Do tej pory pieniądze przekazane na ten cel przez resort wypłacały tylko polskie związki sportowe. Natomiast zgodnie z nowymi przepisami uprawnienia w tym zakresie uzyskają także Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski oraz, w uzasadnionych przypadkach, bezpośrednio minister sportu. Zdarza się bowiem, że związki borykają się z problemami, które uniemożliwiają im normalne funkcjonowanie. Chodzi na przykład o wewnętrzne konflikty w zarządach, które skutkują niedochowaniem terminów lub powodują innego rodzaju naruszenia. Rozwiązanie zaproponowane przez ministerstwo ma zapobiec sytuacji, w której beneficjenci stypendiów, ze względu na różnego rodzaju trudności organizacyjne związków sportowych, mogliby zostać pozbawieni wsparcia. Projektodawcy tłumaczą, że sportowcy zajmujący najwyższe lokaty podczas igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata lub Europy powinni mieć możliwość uzyskania stypendium sportowego niezależnie od sytuacji wewnętrznej w organizacji powołanej do i prowadzenia współzawodnictwa w danej dyscyplinie.
Jeśli chodzi o przypadki, w których minister będzie mógł wypłacać stypendia, w rozporządzeniu wskazano m.in. niezgodne z przeznaczeniem wydatkowanie środków, przestępstwa karnoskarbowe, zawieszenie bądź ustąpienie władz związku sportowego lub wewnętrzne problemy uniemożliwiające jego prawidłowe funkcjonowanie.
Autorzy projektu chcą, aby nowy akt wszedł w życie jak najszybciej, tj. następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach