Zmiana prawa

Około 46 tys. kobiet, które pobierały zasiłki macierzyńskie lub przebywały na urlopie wychowawczym i równocześnie prowadziły działalność gospodarczą, nie będzie musiało płacić zaległych składek do ZUS. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy prawo bankowe. Zgodnie z nim ZUS umorzy zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujących przy tej działalności. Dotyczy to okresu, w którym osoby te pobierały zasiłek macierzyński.

ZUS zaliczy też na poczet zaległych lub bieżących składek już zapłacone kwoty z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego. Zasada ta będzie dotyczyć kobiet, które od 1 stycznia 1999 r. do czasu wejścia ustawy w życie pobierały zasiłek macierzyński jako pracownice, a równocześnie prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą. Umorzenie zaległości spowoduje też umorzenie odsetek za zwłokę w takiej części, w jakiej została anulowana zaległość. Zwrot obejmuje również wpłacone odsetki za zwłokę, w części odpowiadającej kwocie zwrotu. Warto jednak pamiętać, że ZUS przeprowadzi umorzenie wyłącznie na wniosek ubezpieczonego.

Ponadto projekt ustawy zakłada, że w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego kobiety wykonujące równocześnie prace: nakładczą, na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (lub wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy) będą podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego (zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego). Resort pracy proponuje, aby takie osoby na swój wniosek były dobrowolnie objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym także z innych tytułów. Według niego nowe rozwiązania poprawią sytuację kobiet aktywnych zawodowo, które po urodzeniu dziecka nadal chcą prowadzić swoje firmy.