Zmiana prawa

Zakończył się spór o zasady wypłaty odsetek zarówno przez ubezpieczonych na rzecz organu rentowego, jak i przez ZUS osobom uprawnionym do świadczeń. Sejm przyjął nowelizację ustawy 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.). Zgodnie z nią w przypadku ustalenia prawa do świadczenia (lub jego wysokości orzeczeniem organu odwoławczego), za dzień wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji będzie uznany dzień wpływu prawomocnego orzeczenia organu odwoławczego.

Wydając orzeczenie, sąd lub organ odwoławczy będzie musiał stwierdzić odpowiedzialność organu rentowego. Ustalenie to będzie miało istotne znaczenie przy wypłacie odsetek za zwłokę.

Nowelizacja ta dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 września 2007 r. (sygn. akt P11/07 opubl. w Dz.U. nr 175, poz. 1235). Senatorowie, którzy byli autorami tego projektu uznali, że taka zmiana jest niezbędna, aby przepisy ustawy emerytalnej faktycznie gwarantowały równe traktowanie ubezpieczonych i organów rentowych.

Sędziowie Trybunału, badając zgodność z konstytucją art. 118 ust. 1a ustawy emerytalnej, zwrócili uwagę, że w przypadku kiedy ubezpieczony przegra proces o zwrot nienależnego świadczenia, to musi zwrócić ZUS świadczenia wraz z odsetkami od dnia wymagalności, a nie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu.

Powodowało to, że w przypadku długich procesów ubezpieczeni musieli wpłacać wysokie odsetki organowi rentowemu. Natomiast ZUS nie ponosił żadnej odpowiedzialności za nieuzasadnione przedłużanie postępowania. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.