Planujemy powołać komisję bhp. Czy protokoły z jej posiedzeń powinny być udostępniane pracownikom zakładu (np. na tablicy ogłoszeń), czy też wystarczy, że ich treść znają członkowie komisji?
Pracodawca zatrudniający powyżej 250 pracowników ma obowiązek powołać komisję bhp jako swój organ doradczy i opiniodawczy w celu konsultowania wszystkich działań związanych z bhp. Do zadań komisji należy dokonywanie przeglądu warunków pracy i okresowej oceny stanu bhp, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bhp.
Przepisy nie precyzują szczegółowej struktury i organizacji komisji bhp, pozostawiając to do uznania pracodawcy i przedstawicieli pracowników (powołanie, wykaz członków oraz organizację pracy warto unormować wewnętrzną regulacją prawną, np. regulaminem, zarządzeniem itp.). Wskazują jednak, że w jej składzie powinni znaleźć się w równej liczbie z jednej strony przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby bhp i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a z drugiej – przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy. Należy też pamiętać, że komisja bhp ma się zbierać nie rzadziej niż raz na kwartał, przy czym za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w jej posiedzeniach pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia.
Przepisy nie obligują jednak komisji bhp do zapoznawania pracowników zakładu pracy z treścią protokołu sporządzonego po jej posiedzeniu. Protokół musi natomiast trafić do pracodawcy, który w zależności od zawartych w nim zapisów powinien podjąć stosowne działania.
Podstawa prawna
Art. 23711a, art. 23712 par. 1 i 2, art. 23713 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).