Zmiana sposobu opłacania należności do ZUS może spowodować, że pracodawcy oraz prowadzący działalność gospodarczą będą miały zaległości w bieżących składkach. To zaś może ich pozbawić dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).Od 1 stycznia 2018 r. płatnik składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne będzie je płacił jednym przelewem na indywidualny numer rachunku. Następnie ZUS zaksięguje i rozliczy te wpłaty proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia oraz fundusze, przy czym w pierwszej kolejności pieniądze będą służyły spłacie najstarszego zadłużenia. Tym samym w przypadku, gdy płatnik ma zaległości w ZUS, zastosowanie zasady pokrywania najstarszej należności może skutkować powstaniem zadłużenia za bieżący okres.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zwraca uwagę, że taka sytuacja może wpływać na możliwość ubiegania się przez niepełnosprawnych, którzy mają własną firmę, oraz rolników o refundację składek do ZUS i KRUS, a także pracodawców wnioskujących o dofinansowania do wynagrodzeń swoich podwładnych. Zgodnie bowiem z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.), zarówno zwrot składek, jak i dopłata do pensji nie przysługują, jeśli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, przekraczającym 14 dni. Dlatego niespełnienie tego wymogu w miesiącu wskazanym we wniosku składanym do PFRON uniemożliwi wypłatę wsparcia. Może też być przyczyną wezwania do zwrotu przyznanych już dofinansowań lub refundacji.
W związku z tym fundusz sugeruje osobom niepełnosprawnym oraz pracodawcom sprawdzenie w ZUS, czy na ich koncie nie zarejestrowano zaległości w opłacaniu składek. Dodaje, że można to zrobić poprzez złożenie do ZUS wniosku o ustalenie salda na koncie lub sprawdzenie jego stanu na Platformie Usług Elektronicznych zakładu. Gdyby okazało się, że takie zaległości istnieją, to należy je niezwłocznie uregulować, aby od przyszłego roku kolejne wpłaty do ZUS pokrywały ubezpieczenia i fundusze za bieżące miesiące. Jednocześnie PFRON przypomina, że tylko pełna wpłata należnej kwoty składek ZUS za dany okres sprawozdawczy daje prawo do wnioskowania o refundację składek na ubezpieczenia społeczne lub dofinansowania do wynagrodzeń.