Swoją sytuacją finansową oceniają źle, ale zdrowotną - coraz lepiej. Wciąż za mało jest oddziałów geriatrycznych, a do tego coraz szybciej rośnie zapotrzebowanie na psychogeriatrów– tak rząd podsumował sytuację osób starszych.

1. Sytuacja finansowa

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych zamieszkiwanych wyłącznie przez osoby starsze wyniósł w w2016 roku 1828,44 zł. Jest to o prawie jedna czwartą więcej niż w gospodarstwach, w skład których wchodziły wyłącznie osoby młodsze. Wynika to przede wszystkim z liczebności gospodarstw. W tych składających się z osób młodszych, na utrzymaniu są przeważnie trzy osoby.

W sytuacji materialnej seniorów istotne jest miejsce zamieszkania. Ci mieszkający w mieście zdecydowanie lepiej oceniają zasobność swojego portfela, od tych mieszkających na wsi. Gospodarstwa domowe w miastach miały wyższe dochody o 30,1 proc. w przypadku gospodarstw wyłącznie z osobami w wieku 60 lat i więcej oraz o 32,9 proc. w Przypadku gospodarstw wyłącznie z osobami poniżej 60 roku życia, jak i wydatki (odpowiednio o 23,5 proc. i 31,5proc.) niż gospodarstwa na wsi.

2. Opieka

Wciąż głównie spoczywa na barkach rodziny. W 2016 roku W roku 2016 z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 78 847 osób, z czego najwięcej w województwie mazowickiem (12156 osób starszych), a najmniej w województwie pomorskim (zaledwie 1050 osób). Ogólna kwota wydatkowana na
świadczenia z tego tytułu przez gminy wyniosła ok. 433 mln zł. Blisko 25 tys. osób zrezygnowało z pracy aby zająć się osobą starszą. Kosztowało to 44,3 mln zł.

3. Praca

Prawie 87 proc. osób w wieku 60+ jest bierna zawodowo. Oznacza to, że przechodzi na emeryturę i nie podejmuje innej aktywności zawodowej. Pozostali są nadal aktywni na rynku pracy. Głównie są to mężczyźni. Seniorzy, jeśli chcą pracować, są w gorszej sytuacji niż pozostałe grupy wiekowe. Odsetek bezrobotnych w tym wieku to 7 proc. W porównaniu z zeszłym rokiem sytuacja ta jednak mocno się poprawiła. Na koniec 2015 roku bezrobocie w tej grupie wiekowej wyniosło 9,7 proc.

4. Stan zdrowia

Niemal co czwarta osoba starsza (w wieku 60 lat i więcej) mieszkająca w Polsce oceniła swoje zdrowie jako dobre lub bardzo dobre. Przy czym częściej określali tak swoje zdrowie mężczyźni niż kobiety. Z kolei co trzecia osoba starsza uznała, że jej zdrowie jest złe lub nawet bardzo złe. Zgodnie z samooceną, dobrym lub bardzo
dobrym zdrowiem cieszył się większy udział osób starszych mieszkających w miastach (24,9%) niż na wsi (19,5%), a suma odsetków wskazań na zły lub bardzo zły stan zdrowia była większa wśród mieszkańców wsi (32,3%) w porównaniu do miast (28,9%). Dwie trzecie osób powyżej 60 roku życia wskazało na długotrwałe problemy zdrowotne lub choroby przewlekłe, które trwają (lub przewiduje się że będą trwały) co najmniej 6 miesięcy. Częściej były to kobiety (68,8%) niż mężczyźni (62,8%). Większy udział osób o długotrwałych problemach zdrowotnych lub chorobach przewlekłych odnotowano w miastach (67,6%) niż na wsi (64,2%).

Poważnie lub niezbyt poważnie ograniczona zdolność do wykonywania codziennych czynności (trwająca już od co najmniej 6 miesięcy) dotyczyła w 2016 r.
nieco mniej niż połowy osób starszych (niezależnie od miejsca zamieszkania). Odsetek wskazań na ograniczoną zdolność do wykonywania codziennych czynności (w stopniu poważnym lub niezbyt poważnym) był wyższy wśród kobiet niż w grupie mężczyzn.

Ok. 14% osób w wieku 60 lat i więcej nie skonsultowało się z lekarzem (rodzinnym, pierwszego kontaktu lub specjalistą), gdy tego potrzebowało. Przy czym prawie 39% tych osób jako powód rezygnacji podało „listę oczekujących, brak skierowania”, a 20,3% wskazało na powody finansowe.