Zgodnie z poprzednio obowiązującym art. 207 par. 1 k.p. pracodawca ponosił odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Nowelizacja kodeksu dodała zdanie drugie do omawianego przepisu, zgodnie z którym na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 par. 2 k.p

Omawiana zmiana została wprowadzana w celu implementacji Dyrektywy Rady 89/391/EWG z 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. Zgodnie z art. 5 dyrektywy pracodawca ponosi odpowiedzialność w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom niezależnie od zobowiązań pracowników w zakresie bhp. Ponadto od tej odpowiedzialności nie może się uwolnić, nawet jeśli powierzy zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony i zapobiegania zagrożeniom podczas pracy osobom kompetentnym z zewnątrz niebędącym pracownikami. Takimi osobami są w rozumieniu polskiego prawa specjaliści spoza zakładu pracy, którym pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp wobec braku kompetentnych pracowników mogących wykonywać te zadania wewnętrznie (art. 23711 par. 2 k.p.)

Omawiana zmiana nie wprowadza do polskiego prawa rewolucyjnej zmiany, a jedynie potwierdza istniejącą już interpretację art. 207 par. 1 k.p. Już w poprzednio obowiązującym brzmieniu art. 207 par. 1 k.p. stanowił samodzielną podstawę odpowiedzialności pracodawcy za stan bhp. Potwierdza to m.in. SN w wyroku z 3 września 2007 r. (I UK 367/06), zgodnie z którym pracodawca nie mógł bronić się przed odpowiedzialnością odszkodowawczą zarzutem, że również pracownik nie dopełnił obowiązków z zakresu bhp. Powstało jednak pytanie, czy na zakres odpowiedzialności pracodawcy wpływ mają obowiązki pracowników służby bhp. Moim zdaniem, pomimo iż art. 207 par. 1 k.p. nie wymienia osobno tej kategorii pracowników, to należy uznać, że należą oni do ogólnej grupy zatrudnionych, która od pozostałych pracowników różni się jedynie obowiązkami nałożonymi na nich m.in. przez art. 23711 par. 1 k.p.