Podwyżka wynagrodzenia minimalnego w 2018 roku wypłynie na wysokość kwot wolnych od potrąceń.

Potrąceń przymusowych dokonuje się po odliczeniu od pensji pracownika składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Potrąceń dokonuje się w następującej kolejności:
1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
4) kary porządkowePo dokonaniu potrąceń pracownikowi nadal musi pozostać kwota w określonej wysokości:
• minimalnej płacy po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
• 75 proc. najniższej płacy przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
• 90 proc. wynagrodzenia minimalnego przy potrącaniu kar pieniężnych nałożonych przez pracodawcę.


Przy potrącaniu świadczeń alimentacyjnych nie obowiązuje żadna kwota wolna.

W 2018 roku kwoty wolne od potrąceń wyniosą:
1) w przypadku sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne – 1530 zł
3) w przypadku zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi – 1147,50 zł
4) w przypadku kar porządkowych – 1377 zł


Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.