Składanie rocznych i kwartalnych sprawozdań dotyczących zatrudnienia będzie się odbywać już tylko elektronicznie. Za to firmy będą musiały robić to częściej.
Przedsiębiorstwa oraz inne zakłady pracy nie mogą być jeszcze pewne, jak często i w jakich terminach będą musiały przesyłać do GUS sprawozdania dotyczące ich działalności w 2018 r. Szczegółowe informacje na ten temat będą zawarte w nowym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2018 r., które obecnie jest na etapie projektu, a wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Już teraz jednak warto wstępnie zapoznać się z jego zapisami i sprawdzić, co w tym zakresie proponuje rząd. W tabeli obok przedstawiamy więc zestawienie najważniejszych wynikających z niego obowiązków. Co istotne, wszyscy wymienieni pracodawcy muszą obligatoryjnie przesyłać dane do GUS. Jeśli uchylą się od tego wymogu lub podadzą w formularzach nieprawdziwe dane, mogą zostać ukarani np. grzywną.
Uwaga! W odniesieniu do sprawozdań za 2017 r. składanych w styczniu i w lutym 2018 r. stosuje się dotychczasowe rozporządzenie RM z 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz.U. poz. 1426). Szczegółowo pisaliśmy o tym w KiP z 1 grudnia 2016 r. (DGP nr 232/2016).