Samorządy, które mają poniżej 20 tys. mieszkańców, mogą składać do wojewodów wnioski o dofinansowanie kosztów realizacji usług opiekuńczych w 2018 r.Umożliwia im to ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program „Opieka 75+”. Zgodnie z przyjętymi zasadami o wsparcie mogą ubiegać się gminy: miejskie, wiejskie lub miejsko-wiejskie, które mają nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. Dodatkowo wymagane jest, aby usługi opiekuńcze realizowały samodzielnie, a więc przez pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędów gminy lub innych jednostek organizacyjnych. W ramach programu samorząd może otrzymać dotację na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub ich specjalistycznych form u osób samotnych w wieku 75+, które już z nich korzystają. Ponadto dofinansowanie może być przyznane na zapewnienie takiego wsparcia seniorom, którzy dotychczas nie byli nim objęci.
Reklama
Budżetowa dotacja będzie udzielana na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.). To oznacza, że będzie ona mogła wynosić do 50 proc. przewidywanych kosztów usług opiekuńczych. Podobnie jak w przypadku innych programów prowadzonych przez resort rodziny, wnioski należy składać do urzędu wojewódzkiego. Odpowiednie druki – jeden dotyczący usług opiekuńczych, drugi specjalistycznych usług opiekuńczych – są dostępne na stronie internetowej MRPiPS (jest tam też umieszczona szczegółowa informacja na temat programu). Gminy muszą w nich uwzględnić m.in. przewidywaną liczbę osób powyżej 75. roku życia, dla których będą zapewniane usługi opiekuńcze przy udziale dotacji, liczbę godzin, o które zwiększy się wymiar świadczonych usług, oraz szacowaną liczbę godzin pomocy dla seniorów dotychczas jej nieotrzymujących. Wnioski można składać do 15 stycznia 2018 r., a wojewodowie, po zebraniu zapotrzebowania, przekażą je w formie zbiorczej do Ministerstwa Rodziny, które następnie dokona podziału środków.