Czym innym jest udostępnienie pracownikom po niższych cenach towarów, które pracodawca nabywa z przeznaczeniem na ten cel, a czym innym jest przekazanie produktów handlowych wytwarzanych przez wnioskodawcę na potrzeby własne jednostki – uznał ZUS w niedawnej decyzji.Chodziło o producenta wyrobów mięsnych, które sprzedaje w prowadzonych przez siebie sklepach firmowych. Planował on współfinansować pracownikom zakup niektórych z tych produktów.
Wartość rabatu będzie stanowić przychód pracownika. Jednak w ocenie firmy będzie on wyłączony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na podstawie par. 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106 ze zm). Zgodnie z przepisem podstawy wymiaru nie stanowią korzyści materialne wynikające m.in. z regulaminów wynagradzania, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niektórych artykułów, przedmiotów i usług. Firma wolała się upewnić, czy stosuje prawidłową wykładnię i skierowała do ZUS wniosek o interpretację.
Organ rentowy uznał, że przedsiębiorca nieprawidłowo ocenia przepisy. W uzasadnieniu decyzji wskazał, że pracownik uzyska efekt, o którym mowa w cytowanym przepisie rozporządzenia, wtedy, gdy firma dokona zakupu towarów lub udostępni korzystanie z usług po cenie niższej od tej, którą zatrudniony musiałaby zapłacić w przypadku osobistego nabycia tych dóbr. Oznacza to, że wyłączeniu z podstawy wymiaru składek będzie podlegała różnica pomiędzy ceną nabycia usługi a ponoszoną przez pracownika odpłatnością.
Paragraf 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia zawiera pojęcie niektórych artykułów, przedmiotów lub usług, dlatego istotne jest ustalenie, o jakie dobra chodzi. W tej sprawie wnioskodawca nie wskazał jednak, jakie konkretnie towary zamierza współfinansować pracownikom.
ZUS zaznaczył też, że w sytuacji współfinansowania przez pracodawcę zakupu produktów wytwarzanych przez niego nie może być mowy o korzyściach wskazanych w rozporządzeniu.
Decyzja ZUS oddział w Gdańsku z 20 listopada 2017 roku (DI/100000/43/1030/2017)