"Podczas seminariów +Euro na zdrowie+ będzie przekazywana kompletna wiedza na temat źródeł finansowania projektów oraz samodzielnego przygotowania dokumentacji" - dodał podczas środowej inauguracji szkoleń.

"Ten projekt jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia" - mówiła wiceminister zdrowia Mariola Dwornikowska.

Na projekt, którego organizatorem są resorty rozwoju regionalnego i zdrowia, składa się 16 bezpłatnych seminariów szkoleniowych realizowanych dla każdego województwa, obejmujących zarówno teoretyczne, jak i praktyczne kwestie związane z ubieganiem się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Uczestnicy seminariów mają otrzymać wiedzę na temat możliwości dofinansowania projektów zarówno inwestycyjnych, jak też szkoleniowych o charakterze edukacyjno-informacyjnym. Mają one także przygotować do samodzielnego sporządzania dokumentacji aplikacyjnej w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną zdrowia współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, zwłaszcza z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Seminaria adresowane są do: przedstawicieli placówek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, publicznych zespołów opieki zdrowotnej, wyższych uczelni medycznych i ich jednostek, instytutów medycznych, fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz ochrony i promocji zdrowia.