Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosiło wczoraj konkurs w ramach programu „Senior+” i zapowiedziało zupełnie nowy program „Opieka 75+”. W jego ramach gminy do 20 tys. mieszkańców będą mogły starać się o pieniądze na pokrycie kosztów usług opiekuńczych.
Ich zapewnienie jest jednym z zadań samorządów przewidzianym w ustawie o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.). Co do zasady usługi opiekuńcze należą się osobom samotnym, które z racji wieku, choroby lub z innych przyczyn wymagają pomocy, a także tym, które wprawdzie mają rodzinę, ale bliscy nie mogą się nimi zajmować. Wsparcie, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb oraz opiekę higieniczną, świadczą opiekunowie zatrudniani przez samorząd lub działający na jego zlecenie.
Z danych resortu rodziny wynika, że z roku na rok rośnie liczba osób korzystających z takich usług. O ile w 2015 r. było ich 88 tys., to rok później już 94,2 tys. Jednocześnie ze względu na to, że koszty pokrywają gminy z własnych środków, nie wszędzie pomoc jest zapewniana na właściwym poziomie. Co gorsza, 17 proc. samorządów nie świadczy jej w ogóle. Stąd potrzeba nowego programu „Opieka 75+”.
– Jest on skierowany do małych gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, które liczą do 20 tys. mieszkańców. Aż 70 proc. z nich ma dochody niższe od średniej krajowej – mówiła wczoraj Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Dodała, że pieniądze będą mogły być przeznaczone na dwa działania. Pierwszym jest zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych) u osób, które mają skończone 75 lat i już z nich korzystają. Drugim jest dofinansowanie świadczeń dla tych seniorów, którzy dotychczas ich nie otrzymywali.
– Chcemy zaoferować stawkę 17 zł za godzinę usług, a na cały program przeznaczymy 57 mln zł. Przyjęte przez nas rozwiązania powinny pozwolić na objęcie wsparciem ok. 13,5 tys. osób – poinformowała minister Rafalska.
Wczoraj resort rodziny ogłosił też kolejny konkurs w ramach prowadzonego od 2015 r. programu „Senior+”. Ma on rozwijać sieć placówek dziennego pobytu dla osób powyżej 65. roku życia. Na jego realizację w przyszłym roku zagwarantowano 80 mln zł, a więc o 50 mln zł więcej niż w 2017 r.
Tak jak w poprzedniej edycji konkursu, samorządy mogą starać się o dofinansowanie w dwóch modułach. W pierwszym mogą uzyskać pieniądze na zakładanie nowych dziennych domów lub klubów „Senior+”, w wysokości odpowiednio do 300 tys. zł oraz do 150 tys. zł (z zastrzeżeniem, że nie może to być więcej niż 80 proc. całkowitego kosztu inwestycji). Kwoty te mogą być przeznaczone na przebudowę lub remont budynku oraz wyposażenie. Z kolei gminy i powiaty, które uruchomiły placówki w poprzednich latach, będą mogły wnioskować o dofinansowanie miesięcznych kosztów pobytu seniora – 300 zł dla domu oraz 200 zł dla klubu.
Wnioski o dotacje należy składać do 22 grudnia 2017 r. we właściwym urzędzie wojewódzkim. Rozstrzygnięcie konkursu, określające wysokość przyznanych samorządom kwot, ma nastąpić do 24 stycznia (moduł drugi) i do końca lutego 2018 r. (moduł pierwszy). MRPiPS szacuje, że dzięki tym pieniądzom powstanie ok. 310 nowych placówek – 60 domów i 250 klubów „Senior+”.