Ostatnia nowelizacja kodeksu pracy wprowadziła dwa rodzaje urlopu macierzyńskiego: podstawowy (obowiązkowy) i urlop dodatkowy. Prawo ojca wychowującego dziecko do urlopu w części podstawowej wiąże się z rezygnacją z części urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka. Przypomnijmy, że pracownica może to uczynić po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Wówczas niewykorzystany urlop może być udzielony ojcu wychowującemu dziecko.

Wydłużenie urlopu macierzyńskiego pozwoli ojcom dłużej korzystać z tego urlopu. Do końca 2008 roku mogli oni korzystać z niego maksymalnie od 4 do 14 tygodni. Teraz od 6 do 23 tygodni.

Matka musi zgłosić pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na siedem dni przed przystąpieniem do pracy, dołączając do niego zaświadczenie pracodawcy, który zatrudnia ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia przez niego urlopu macierzyńskiego. Termin ten musi przypadać bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez matkę.

Od nowego roku po wykorzystaniu przez matkę dziecka po porodzie urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni, ojcu przysługuje także prawo do części urlopu odpowiadającej okresowi, w którym matka wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. W takim przypadku urlop macierzyński pracownicy przerywa się na okres, w którym z takiego urlopu korzysta ojciec wychowujący dziecko. Łączny wymiar urlopu nie może jednak przekroczyć wymiaru urlopu, do jakiego nabyła prawo pracownica.

PRZYKŁAD: Z URLOPU NIE SKORZYSTA MĄŻ MATKI DZIECKA

Pracownik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie urlopu macierzyńskiego niewykorzystanego przez jego żonę. Nie jest on ojcem dziecka, choć zajmuje się jego wychowaniem. Z urlopu macierzyńskiego skorzystać może tylko ojciec dziecka, co oznacza, że nie zawsze prawo to przysługiwać będzie małżonkowi pracownicy, która urodziła dziecko i nabyła prawo do tego urlopu. Przykładowo nie będzie uprawniony do urlopu małżonek pracownicy - matki dziecka, który nie przysposobił go w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ponadto z prawa tego może skorzystać tylko ojciec dziecka, który je wychowuje, a więc ten, który ma faktyczną możliwość sprawowania opieki nad dzieckiem.