Jeśli podmiot nie posiada dokumentów potwierdzających dysfunkcje zdrowotne przebywających w placówce pacjentów, to nie spełnia wymogów do zwolnienia z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).Tak wynika z interpretacji wydanej przez fundusz dla jednego z pracodawców. Był nim podmiot prowadzący zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy (ZPO), który zapytał o możliwość skorzystania z uprawnienia przewidzianego w art. 21 ust. 2e ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.). Zgodnie z nim z wpłat na PFRON są zwolnione: domy pomocy społecznej, hospicja, zakłady opiekuńczo-lecznicze (ZOL) oraz publiczne i niepubliczne jednostki, których wyłącznym przedmiotem działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.
Zdaniem pracodawcy prowadzony przez niego ZPO spełnia kryteria do zwolnienia, bo stan zdrowia jego pacjentów jest podobny do tych przebywających w ZOL, porównywalne są również zadania realizowane przez obydwa rodzaje placówek. Ponadto w jego ocenie ZPO można uznać za jednostkę działającą na rzecz osób niepełnosprawnych, ze względu na to, że przebywające w niej osoby, według określającej poziom niesamodzielności skali Barthel, mają mniej niż 40 punktów, co oznacza, że są osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności.
PFRON stwierdził jednak, że pracodawca nie ma racji i w związku z tym jest zobowiązany do wpłat. Wskazał, że wykładnia logiczno-językowa oraz celowościowa art. 21 ust. 2e prowadzi do wniosku, że zwolnienie dotyczy wyłącznie podmiotów będących ZOL. Również przepisy ustawy o działalności leczniczej nie pozwalają uznać, że ZOL i ZPO są tożsamymi placówkami, bo przypisane są im różne zadania. PFRON dodał, że pracodawca nie może też być traktowany jako jednostka prowadząca działalność na rzecz niepełnosprawnych. Wyjaśnił, że w myśl przepisów ustawy o rehabilitacji dotyczy ona osób, których niepełnosprawność została potwierdzona odpowiednim orzeczeniem. Tym samym stwierdzanie dysfunkcji zdrowotnej pacjentów jedynie na podstawie punktacji w skali Barthla, a nie w taki sposób, w jaki określa to wspomniana ustawa, przesądza o tym, że nie są spełniane przesłanki do uzyskania zwolnienia z wpłat na PFRON.