Zasady przyznawania urlopu wychowawczego w Irlandii reguluje ustawa The Parental Leave Act z 1998 roku. Świadczenie to jest bezpłatne. Przysługuje rodzicowi (lub opiekunowi) w celu opieki nad dzieckiem. Przerwa w pracy z tego tytułu może wynieść maksymalnie 14 kolejnych tygodni. Można też podzielić przysługujący czas na dwa bloki po co najmniej sześć tygodni oraz za zgodą pracodawcy rozłożyć na więcej krótszych przerw.

Rodzice mają prawo do urlopu wychowawczego na każde dziecko, choć nie można - z pewnym wyjątkiem - rozdzielać urlopu wychowawczego na jedno dziecko między dwoje rodziców. Obowiązkiem rodzica jest poinformowanie pracodawcy o zamiarze wykorzystania urlopu wychowawczego z co najmniej sześciotygodniowym wyprzedzeniem. Urlop nie może się jednak rozpocząć, jeśli rodzic nie jest zatrudniony u pracodawcy przez co najmniej rok.

Na jakie dziecko

Urlop wychowawczy może być wykorzystany zanim dziecko osiągnie ósmy rok życia. W przypadku dziecka niepełnosprawnego tą granicą jest 16 lat. Ustawodawca określa niepełnosprawność dziecka jako trwałe fizyczne lub umysłowe upośledzenie. Jeżeli rodzic korzystający z urlopu wychowawczego zachoruje, można wstrzymać ten urlop na czas trwania choroby, po czym urlop jest wznawiany. Jeżeli rodzic zacznie chorować jeszcze przed rozpoczęciem ustalonego urlopu, wówczas jego początek następuje dopiero z ustaniem choroby. Gdy na czas trwania urlopu wychowawczego przypadają przysługujące rodzicowi dni wolne inne niż święta publiczne, wtedy rodzic może je wykorzystać po zakończeniu urlopu. Jeśli w czasie urlopu wychowawczego przypada święto publiczne, powstały z tego powodu dzień wolny od pracy powinien być dołączony do czasu trwania urlopu.

Firma informuje

Pracodawca ma obowiązek poinformować Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych (Records Update Section) o dokładnym czasie trwania urlopu. Z urlopu wychowawczego na jedno dziecko rodzice nie mogą korzystać zamiennie. Jeśli jednak rodzice zatrudnieni są u tego samego pracodawcy, za jego zgodą uprawnienia do urlopu mogą być przeniesione z jednego rodzica na drugiego. Gdy pracodawca zostanie poinformowany o zamiarze wykorzystania urlopu wychowawczego, ma prawo zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających datę urodzenia dziecka, adopcję dziecka oraz stan zdrowia dziecka (jeśli jest ono niepełnosprawne).

WAŻNY ADRES

Więcej informacji: www.equality.ie