Wymóg posiadania łazienki dostosowanej do kąpieli osób leżących będzie obowiązywał tylko na tych kondygnacjach budynku zajmowanego przez dom pomocy społecznej (DPS), na których są pokoje mieszkalne.Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. poz. 964 ze zm.) w wersji uwzględniającej część uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji. Pierwotnie proponowane przez resort brzmienie par. 6 ust. 1 lit. d rozporządzenia sugerowało, że łazienka z wyposażeniem ułatwiającym kąpiel mieszkańców, którym stan zdrowia nie pozwala na poruszanie się (a jest ich coraz więcej), powinna znajdować się na wszystkich piętrach budynku, czyli również tych, gdzie są np. pomieszczenia administracyjne. Na ten nieprecyzyjny zapis zwróciła uwagę m.in. Rada Pomocy Społecznej, dlatego w nowym projekcie znalazło się sformułowanie mówiące, że taka łazienka ma znajdować się na tych kondygnacjach, na których są pokoje mieszkalne. Co ważne, w nowym przepisie jest też zastrzeżenie, że zapewnienie wspomnianego pomieszczenia nie będzie dotyczyć DPS prowadzonych w dniu jego wejścia w życie, co ma nastąpić 1 lipca 2018 r.
Dodatkowo projekt przewiduje rezygnację ze stosowania pojęcia mówiącego o „nowo powstających domach” i, co z tym związane, określania dla nich odrębnych standardów. Obecnie przepisy rozporządzenia zakładają, że w funkcjonujących już DPS z jednej łazienki może korzystać nie więcej niż pięć osób, natomiast dla „nowo powstających domów” wskazano, że jedna łazienka i toaleta przypada na jeden pokój. Nie jest jednak jasne, czy taka nowa placówka powstaje również wtedy, gdy np. zmienia się jej podmiot prowadzący, bo powiat zleca to zadanie organizacji pozarządowej lub dochodzi do połączenia dwóch DPS w jeden. Nie wiadomo więc, spełniania jakich standardów sanitarnych – dla starych czy dla nowych placówek – powinien w takich przypadkach wymagać wojewoda, zanim wyda zezwolenie na funkcjonowanie domu. Resort rodziny zaproponował więc, by z jednej łazienki mogło korzystać maksymalnie sześć osób, a jednocześnie będzie wymagane, aby takie pomieszczenie było związane z pokojami mieszkalnymi.
Kolejna zmiana dotyczy warunków zapewnianych osobom ze znacznymi zaburzeniami interakcji społecznych i komunikacji, np. z autyzmem. O ile będą na to pozwalały warunki mieszkalne i jest to uzasadnione względami terapeutycznymi, będą mogły zajmować pokoje jednoosobowe. MRPiPS nie zdecydowało się natomiast na szczegółowe uregulowanie w rozporządzeniu kwestii związanej z zapewnianiem opieki psychologicznej, o co wnosił dr Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich.
– Brak regulacji prawnych w zakresie częstotliwości kontaktów z psychologiem powoduje w praktyce, że jest ona dyktowana nie potrzebami mieszkańców, ale możliwościami finansowymi domu – argumentował w swoim stanowisku.
Jednak zdaniem resortu, choć DPS jest zobowiązany do umożliwienia mieszkańcom kontaktu z psychologiem czy psychiatrą, to zapewnianie właściwej opieki tych specjalistów nie należy do zadań pomocy społecznej.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia po konsultacjach