Od marca 2007 r. pracownica w ciąży upoważniona jest do podstawowego, 26-tygodniowego płatnego urlopu macierzyńskiego. Może też wykorzystać 16-tygodniowy bezpłatny urlop dodatkowy. Prawo do urlopu przysługuje każdej pracującej matce, niezależnie od tego, jak długo pracuje w firmie i ile godzin tygodniowo. Uprawnienia te wynikają z ustawy Maternity Protection Act 1994. Najpóźniejszą datą rozpoczęcia urlopu są dwa tygodnie przed tygodniem, w którym spodziewany jest poród. Urlop może się skończyć najwcześniej cztery tygodnie po narodzinach dziecka. Pozostała część urlopu może być wykorzystana wedle uznania matki. Jeżeli matka spełnia warunki do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego, urlop może rozpocząć nie wcześniej niż 16 tygodni przed końcem tygodnia, w którym spodziewany jest poród.

Na urlopie zasiłek

Pracodawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów w związku z urlopem macierzyńskim. Jednak w jego trakcie przysługuje zasiłek macierzyński. Można się o niego ubiegać w Ministerstwie ds. Socjalnych i Rodzinnych, jeśli matka opłaca w odpowiednim stopniu ubezpieczenie społeczne PRSI (dotyczy zarówno pracowników, jak i samozatrudnionych). Stawkę zasiłku oblicza się, dzieląc roczny dochód brutto z całego roku przez liczbę przepracowanych w tym czasie tygodni. 80 proc. uzyskanej w ten sposób kwoty wypłaca się matce co tydzień. Minimalna stawka wynosi 207,80 euro, a maksymalna 280 euro. Umowa z pracodawcą może uprawniać pracownicę do pobierania dodatkowych pieniędzy w czasie trwania urlopu macierzyńskiego. Może to być na przykład wynagrodzenie miesięczne pomniejszone o kwotę zasiłku macierzyńskiego. Matka ma również prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego (jednak bez zasiłku), który może trwać 16 tygodni.

Jak się ubiegać

Matka musi poinformować pracodawcę pisemnie o zamiarze wykorzystania urlopu najpóźniej na cztery tygodnie przed jego rozpoczęciem, dostarczając też dokument potwierdzający ciążę. Wykorzystując 16-tygodniowy urlop dodatkowy także trzeba poinformować o tym pracodawcę pisemnie z tym samym minimalnym okresem wyprzedzenia. Informacja o zamiarze powrotu do pracy powinna dotrzeć do firmy także najpóźniej cztery tygodnie wcześniej. O zasiłek macierzyński należy ubiegać się co najmniej sześć tygodni przed spodziewanym terminem narodzin dziecka.

Gwarancje dla matki

Jeśli w wykonywanej pracy występuje jakieś zagrożenie dla zdrowia pracownicy w ciąży, niedługo po porodzie, lub karmiącej, pracodawca powinien je usunąć lub zmienić warunki pracy matki. W przypadku gdy nie jest to możliwe, pracownicy należy się specjalny urlop (health and safety leave). Podczas pierwszych trzech tygodni tego urlopu pracodawca ma obowiązek wypłacać matce pełne wynagrodzenie, a następnie możliwe jest otrzymywania zasiłku (Health and Safety Benefit). W przypadku narodzin martwego dziecka lub poronienia, które miało miejsce po 24 tygodniu ciąży, matce przysługuje pełny urlop macierzyński.

Matka ma zagwarantowany powrót do pracy po urlopie na to samo stanowisko i na tych samych warunkach. Jeśli pracodawca nie jest w stanie zagwarantować tego samego etatu, ma obowiązek zaproponować alternatywne stanowisko na nie mniej korzystnych warunkach.


Więcej: www.equality.ie

www.welfare.ie