Pracownik nie może swobodnie dysponować tajemnicami pracodawcy ani w czasie obowiązywania umowy o pracę ani po zakończeniu zatrudnienia. Pracodawca jest chroniony w tym zakresie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i nie ma obowiązku zawierania z pracownikiem odrębnej umowy o ochronie informacji poufnych. Należy tu przywołać art. 100 par. 2 pkt 4 k.p., zgodnie z którym jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest dbałość o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia i zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Po ustaniu stosunku pracy pracownik jest zobowiązany do nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa swojego dawnego pracodawcy na mocy ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji jest bowiem przekazanie ujawnienia lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Ma to zastosowanie także do pracownika przez okres trzech lat od ustania stosunku pracy, chyba że umowa z byłym pracodawcą stanowi inaczej (np. okres ten wydłuża). Przez tajemnicą przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Czym innym jest więc umowa o zakazie konkurencji, a czym innym obowiązek zachowania poufności dotyczący informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, chociaż obie te kwestie często są regulowane łącznie w jednej umowie z pracownikiem. Zakaz konkurencji wymaga zawarcia na piśmie odrębnego porozumienia, zakaz ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa wynika wprost z przepisów prawa. Brak zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie wyłącza sam przez się obowiązku nieujawniania przez pracownika informacji poufnych. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2007 r. (I PK 207/06) zwolnienie byłych pracowników z zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest równoznaczne z godzeniem się przez byłego pracodawcę na ujawnienie (upowszechnienie) tych informacji (stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa) przez pracowników lub na uczynienie z nich dowolnego użytku, zwłaszcza sprzecznego z interesem pracodawcy.