Zasiłek rodzinny w Hiszpanii jest świadczeniem, które jest wypłacane na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Zasiłek mogą też otrzymywać dzieci, które ukończyły 18 lat, jeśli legitymują się niepełnosprawnością równą lub większą niż 65 proc. Zasiłek jest też wypłacany dla niepełnoletniej osoby, która pozostaje pod tymczasową lub stałą opieką jako dziecko przybrane. Świadczenie przyznawane jest niezależnie od relacji między osobą niepełnoletnią a opiekunem.

Rodzice lub opiekunowie są tak długo upoważnieni do pobierania świadczenia rodzinnego jak długo zamieszkują legalnie w Hiszpanii. Nieobecność w kraju nie pociąga za sobą żadnych zmian co do tego upoważnienia, jeśli trwa nie więcej niż 90 dni w ciągu roku. Możliwe jest wydłużenie tego okresu w przypadku uzasadnionej konieczności związanej z chorobą. Dziecko, na które pobierane jest świadczenie, musi również spełniać warunek zamieszkania w Hiszpanii. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dziecko towarzyszy rodzicowi, który pozostaje poza Hiszpanią, w związku z wykonywaną pracą.

Zasiłek rodzinny jest wypłacany, jeśli roczny dochód rodziców wychowujących jedno dziecko nie przekracza 9 328,39 euro brutto. Limit dochodów rośnie o 15 proc. przy następnym wychowywanym dziecku. W przypadku rodzin wychowujących troje dzieci wzrasta do kwoty 15903,65 euro, a każde następne dziecko zwiększa go o kwotę 2575,95 euro. Limit dochodów nie jest stosowany przy dziecku niepełnosprawnym i dziecku przybranym.

Ile wynosi zasiłek

Zasiłek rodzinny wynosi 291 euro rocznie (24,25 euro miesięcznie). Mniejszy, zmienny zasiłek, przysługuje tym rodzicom, których dochód przekracza niewiele dopuszczalne kryterium.

Na dziecko poniżej 18 roku życia, które jest niepełnosprawne w stopniu sięgającym lub przekraczającym 33 proc., wypłacany jest zasiłek w wysokości 581,64 euro rocznie (48,47 euro miesięcznie). Na wychowanka, który przekroczył 18 lat i jest niepełnosprawny w co najmniej 65 proc., przyznawany jest zasiłek w wysokości 3 749,16 euro (312,43 euro miesięcznie). Z kolei na wychowanka powyżej 18 lat niepełnosprawnego w co najmniej 75 proc., który potrzebuje pomocy przy podstawowych czynnościach, wypłacany zasiłek wynosi 5623,80 euro rocznie (468,65 euro miesięcznie).

Jakie formalności

Rodzice ubiegający się zasiłek rodzinny powinni przedstawić w jednym z centrów informacji i zabezpieczenia społecznego (Instituto Nacional de la Seguridad Social) dowód tożsamości, kartę pobytu lub pozwolenie na pobyt w Hiszpanii. Potrzebna będzie też karta wydana przez urząd skarbowy (Tarjeta de identificacion fiscal), aktualna książeczka rodzinna lub karta dzieci z tytułu rezydencji w Hiszpanii (Libro de familia) lub zaświadczenie o byciu bezrobotnym, jeśli rodzice dziecka nie są obywatelami Hiszpanii, a także zaświadczenie z urzędu miasta, stwierdzające miejsce zamieszkania rodziców.

Rodzice zobowiązani są w terminie 30 dni poinformować pisemnie o fakcie, który powoduje zmianę warunków lub zakończenie pobierania zasiłku rodzinnego. Zmiana wysokości zasiłku następuje od początku kolejnego kwartału. Obowiązek informowania nie odnosi się do zmiany wysokości emerytury i innych świadczeń, o których administracja centrum jest powiadomiona z racji wykonywanych funkcji. Przed 1 kwietnia rodzice powinni złożyć deklarację dochodów za poprzedni rok podatkowy. Jeśli w wyniku zmiany wysokości dochodów następuje utrata prawa do zasiłku lub jego modyfikacja, zmiana następuje od 1 stycznia roku następującego po tym, za który przedstawiono dochód.

24,25 euro miesięcznie wynosi podstawowy zasiłek rodzinny


Więcej: www.seg-social.es