Sejm uchwalił ustawę powołującą Biuro Nadzoru Wewnętrznego. Teraz zajmie się nią Senat. BNW ma się zajmować nieprawidłowościami w pracy służb podległych MSWiA. Będzie liczyć kilkudziesięciu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Stanowiska, na których będą zatrudnieni oddelegowani funkcjonariusze z poszczególnych służb, zostaną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów.
Nową jednostką będzie kierować inspektor nadzoru wewnętrznego, za pośrednictwem którego szef resortu spraw wewnętrznych ma kontrolować policjantów, pograniczników, strażaków, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, a także pracowników zatrudnionych w tych służbach. – Minister musi mieć realny nadzór, bo w przeciwnym razie będzie ministrem który niczego nie zrobi – mówił przed głosowaniem nad ustawą szef MSWiA Mariusz Błaszczak.
Nowa komórka będzie mieć szczególne uprawnienia umożliwiające sprawdzenie prawidłowości prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz postępowań dyscyplinarnych. Do zadań biura będzie należeć weryfikowanie kandydatów na wyższe stanowiska w tych formacjach, m.in. komendantów i ich zastępców oraz dyrektorów i zastępców dyrektorów biur, a także kandydatów na stopnie generalskie.
Biuro będzie także zobowiązane sprawdzać, czy oficerowie nie popełniali nadużyć lub nie przekraczali swoich kompetencji. Inspektorzy będą mieli możliwość przyjrzenia się oświadczeniom majątkowym osób zatrudnionych w służbach podległych ministrowi spraw wewnętrznych oraz dokonania oceny, czy funkcjonariusze przestrzegają zasad etyki zawodowej. Do zadań nowej komórki wejdzie obowiązek weryfikacji funkcjonariuszy oddelegowywanych do wykonywania zadań za granicą lub ubiegających się o przedłużenie oddelegowania.
Ustawa daje inspektorom Biura Nadzoru Wewnętrznego szerokie uprawnienia, m.in. prawo do legitymowania osób, ich obserwowania, nagrywania dźwięku i obrazu zdarzeń w miejscach publicznych. Inspektorzy będą mogli także pozyskiwać dane telekomunikacyjne, pocztowe i internetowe.
Nowe przepisy nie przewidują likwidacji Biur Spraw Wewnętrznych, które działają w komendach głównych policji i Straży Granicznej.
Etap legislacyjny
Ustawa uchwalona przez Sejm