O urlop wychowawczy w Wielkiej Brytanii może ubiegać się pracownik, który przepracował u pracodawcy co najmniej rok.
Do urlopu wychowawczego w Wielkiej Brytanii uprawniony jest ten pracownik, którego dziecko nie skończyło pięciu lat, a jeżeli jest to dziecko z adopcji - do piątej rocznicy rozpoczęcia procedury adopcji lub do ukończenia 18 roku życia, jeśli ta data przypada wcześniej. Świadczenie to jest rozumiane jako czas wolny od pracy, który ma zostać wykorzystany w celu opieki nad dzieckiem. Urlop wychowawczy nie jest płatny. Jednak umowa między pracodawcą a pracownikiem może stanowić inaczej.
Urlop wychowawczy może otrzymać zarówno matka, jak i ojciec dziecka lub też inna osoba sprawująca nad nim opiekę. Rodzice dziecka nie muszą z nim mieszkać, żeby kwalifikować się do tego świadczenia.

Komu przysługuje

Prawo do urlopu mają osoby zatrudnione zarówno na pełen etat, jak i na jego część. Warunkiem jest przepracowanie u pracodawcy jednego roku. Obligatoryjna jest też umowa o pracę, dopuszczalna również w formie ustnej. Osobą zatrudnioną jest z formalnego punktu widzenia ten, komu pracodawca zobowiązany jest organizować pracę, kontroluje, kiedy i jak jest ona wykonywana, dostarcza niezbędne wyposażenie oraz płaci podatki i ubezpieczenie społeczne na jego korzyść. Każde z rodziców ma prawo do urlopu również w przypadku, gdy są w separacji. Pracodawca może znieść wymagany obowiązek przepracowanego roku lub też ustalić krótszy okres. To samo odnosi się do wymaganego wieku dziecka, na które przyznawany jest urlop wychowawczy.

Ile trwa urlop

Urlop wychowawczy może trwać maksymalnie 13 tygodni i należy się na każde dziecko. Rodzice dziecka niepełnosprawnego, które nie ukończyło 18 lat, mogą przebywać na urlopie maksymalnie 18 tygodni. Tydzień urlopu wychowawczego równy jest tygodniowi standardowej pracy rodzica. Oznacza to, że jeśli rodzic pracuje od poniedziałku do piątku, urlopowy tydzień będzie liczył pięć dni, ale jeśli na przykład rodzic pracuje normalnie tylko w poniedziałki i wtorki, tydzień ten będzie miał tylko dwa dni. W przypadku rozpoczęcia nowej pracy można przenieść niewykorzystany urlop. Może to jednak nastąpić dopiero po przepracowaniu roku.

Zabezpieczenia dla pracownika

Pracownik ma zagwarantowany powrót na to samo stanowisko, jeśli urlop wychowawczy trwał cztery tygodnie lub krócej. Jeśli był dłuższy lub następował bezpośrednio przed lub po dodatkowym urlopie macierzyńskim lub urlopie związanym z adopcją, wtedy pracownik ma również prawo do powrotu na swoje stanowisko, chyba że jest to niemożliwe ze względów praktycznych. Wówczas pracodawca ma obowiązek zapewnić inne stanowisko na warunkach co najmniej tak dobrych, jak poprzednie. Pracownik powracający do pracy po urlopie wychowawczym powinien mieć wyrównane wynagrodzenie, jeśli w czasie jego nieobecności płaca na jego stanowisku wzrosła.
Jeśli pracodawca uważa, że nieobecność pracownika na czas urlopu wychowawczego może być zbyt uciążliwa, wtedy może on przełożyć w czasie moment rozpoczęcia urlopu maksymalnie do sześciu miesięcy, od kiedy pracownik chciał go rozpocząć. Pracodawca powinien w tym przypadku powiadomić pracownika na piśmie o powodzie swojej decyzji i nowej dacie rozpoczęcia urlopu. Świadczenie nie może być przesunięte w czasie, gdy jest ono zaplanowane przez pracownika zaraz po narodzinach lub adopcji dziecka.
Ważne!
Istnieje możliwość przeniesienia prawa do urlopu wychowawczego na inne osoby opiekujące się dzieckiem, jak na przykład jego dziadków czy ojczyma
PRZYDATNE ADRESY