Kluby dziecięce, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne nie będą musiały płacić na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Pod warunkiem że mają 2-proc. wskaźnik zatrudnienia osób z uszczerbkiem na zdrowiu.Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.). Co do zasady zwolnieni z wpłat na fundusz są pracodawcy, którzy mają minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i zatrudniają co najmniej 6 proc. osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. Zgodnie z art. 21 ust. 2b, publiczne i niepubliczne szkoły oraz uczelnie, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne nie muszą płacić na PFRON, jeśli wskaźnik ten wynosi u nich 2 proc.
Od nowego roku ta grupa pracodawców poszerzy się o kluby dziecięce oraz placówki działające w obszarze pieczy zastępczej. Nowelizacja przewiduje też zmianę art. 21 ust. c. Sprowadza się ona do tego, że zakłady pracy w stanie likwidacji nie będą mogły korzystać ze zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON.
Na tym nie koniec. Na mocy uchwalonej już ustawy z 7 lipca 2017 r. o systemach wsparcia rodzin (Dz.U. poz. 1428), wynoszący 2 proc. wskaźnik zatrudnienia będzie miał zastosowanie również do publicznych i niepublicznych żłobków.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy