Zgłoszenie pracownika jest możliwe po wypełnieniu przez niego specjalnego druku meldunkowego. W takiej sytuacji członkowie rodziny pracownika automatycznie zyskują prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą muszą one same zgłosić się do ubezpieczenia w rzemieślniczej kasie chorych. Na nich leży obowiązek opłacania składki zdrowotnej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które chcą objąć ubezpieczeniem zdrowotnym także członków swojej rodziny, muszą w tym celu zawrzeć dodatkowe umowy z kasą chorych.

Ważna umowa

Osoba ubezpieczona może korzystać z opieki zdrowotnej w placówkach, które mają podpisane umowy z daną regionalną kasą chorych (Gebietskrankenkasse). Tam można też zapoznać się z listą placówek, które mają umowy z kasą i udzielają świadczeń bezpłatnie. Jeżeli pacjent powinien trafić do szpitala, to wcześniej musi on uzyskać skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu, które należy przedstawić podczas przyjęcia do placówki. W nagłych przypadkach, czyli pogorszenia stanu zdrowia (na przykład zatrucie, choroba, wypadek), można zwrócić się do publicznej placówki bez skierowania.

W takiej sytuacji także transport sanitarny jest bezpłatny.

Ile z własnej kieszeni

W Austrii, podobnie jak w wielu innych krajach UE, obowiązuje zasada współpłacenia. Od pacjentów są pobierane drobne opłaty za niektóre usług medyczne. O zwrot części z nich pacjenci mogą ubiegać się u ubezpieczyciela.

Za każdy dzień pobytu w szpitalu są pobierane opłaty między 10 a 15 euro. Pacjent nie jest nimi obciążany, jeżeli przebywa w szpitalu powyżej 28 dni w ciągu roku. Ubezpieczony zapłaci, jeżeli będzie chciał skorzystać z opieki ponadstandarodwej w szpitalu publicznym (czyli działającym na podstawie umowy z kasą chorych), a także w zakładzie prywatnym.

Również w przypadku leczenia stomatologicznego ubezpieczony musi liczyć się z dodatkowymi opłatami. Cenniki są ustalane dowolnie przez poszczególnych dentystów. Warto więc, zanim usługa będzie wykonana, zapytać o koszt świadczenia.

Pacjent zapłaci też za świadczenie, jeżeli skorzysta z porady lekarza, który nie posiada podpisanej umowy z kasą chorych. Wysokość honorarium jest ustalana indywidualnie.

Sprawdź lekarza

Recepty na leki objęte refundacją wydaje lekarz, który ma podpisaną umowę z kasą chorych. Jeśli receptę wystawi lekarz bez kontraktu z ubezpieczycielem, to kasa chorych może uznać ją (ale nie musi) za równoważną z receptą wypisaną przez lekarza kontraktowego. W innym przypadku należy pokryć koszty leków. Pacjent ma prawo do ubiegania się zwrotu poniesionych kosztów do kwoty, którą pokrywa ubezpieczyciel.

W sytuacji gdy Polak pracuje i mieszka w Austrii, a nie jest zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, podlega austriackiemu prawu w tym zakresie. Jeżeli taka osoba na przykład planuje krótki pobyt w Polsce, musi wyrobić tzw. europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Uprawnia ona do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych podczas pobytu w innym państwie Unii Europejskiej.

Ważne!

Każda osoba objęta ubezpieczeniem zdrowotnym staje się posiadaczem zielonej karty ubezpieczenia z przypisanym numerem, która potwierdzi jego prawo do uzyskania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

PRZYDATNE ADRESY

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać dodatkowe informacje:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

Kundmanngasse 21

Postfach 600

A 1031 Wien, Austria

posteingang.allgemein@hvb. sozvers.at