Wzmocnienie uprawnień partnerów społecznych, poszerzenie listy członków Rady Dialogu Społecznego oraz zmiany w funkcjonowaniu wojewódzkich RDS.To główne założenia nowych przepisów, które wczoraj przedstawił prezydent Andrzej Duda. Chodzi o nowelizację ustawy o RDS i innych instytucji dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240). Zmienione przepisy rozszerzają kompetencje przewodniczącego Rady o prawo wystąpienia do ministra finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej. Będzie to możliwe w przypadku niejednolitego stosowania przepisów podatkowych w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych, wydanych w takich samych stanach faktycznych lub prawnych.
Projekt zakłada także wprowadzenie zasady, zgodnie z którą obowiązkowe będzie konsultowanie z RDS projektów programów, strategii i dokumentów planistycznych. Została dodana też kompetencja umożliwiająca radzie nadzwyczajne wystąpienie do Sejmu i Senatu z informacją dotyczącą istotnych spraw będących w obszarze jej zainteresowania. Ponadto nowela zakłada włączenie głównego inspektora pracy do udziału w pracach RDS. Dziś może w nich uczestniczyć jedynie na zaproszenie jej przewodniczącego.
W projekcie zaproponowano również doprecyzowanie przepisów dotyczących przyjmowania stanowisk i opinii w ramach wojewódzkich RDS. Dookreślono także procedury głosowania, w tym korespondencyjnego oraz zasady ustalania quorum – teraz będą one analogiczne, jak w przypadku RDS.
Wczoraj strona rządowa przejęła także przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego – zgodnie z zasadą rotacyjności zapisaną w ustawie. Przez najbliższy rok przewodniczącą rady będzie Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Etap legislacyjny
Przedstawienie projektu założeń