Pracujący rodzice w Danii są uprawnieni maksymalnie do 52 tygodni urlopu macierzyńskiego wraz z dodatkiem na zwrot kosztów utrzymania.

Ciężarna kobieta może skorzystać z urlopu macierzyńskiego na cztery tygodnie przed planowaną datą porodu i jest zobowiązana korzystać z tego świadczenia przez dwa tygodnie po porodzie. Na podstawie pisemnego zaświadczenia wystawionego przez lekarza z powodów zdrowotnych urlop ten można rozpocząć wcześniej. Po porodzie matka dziecka uprawniona jest do 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, a ojciec do dwóch tygodni urlopu w ciągu 14 tygodni od urodzenia się dziecka. Po tym okresie rodzicom wspólnie przysługuje jeszcze dodatkowe 32 tygodnie urlopu. Podczas trwania urlopu macierzyńskiego istnieje możliwość wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu.

Dodatek i wynagrodzenie

W Danii istnieje możliwość otrzymywania podczas urlopu macierzyńskiego dodatku na zwrot kosztów utrzymania. Co więcej, jeśli zawrze się wcześniej odpowiednią umowę z pracodawcą, możliwe jest też pobieranie w tym czasie części lub pełnej pensji.

Jeżeli rodzice pracowali przez 13 tygodni przed narodzinami dziecka 120 godzin, są uprawnieni do otrzymywania dodatku na zwrot kosztów utrzymania. Wysokość dodatku jest obliczana na podstawie godzinowej stawki w miejscu zatrudnienia. Świadczenie to jest wypłacane przez władze lokalne w miejscu zamieszkania. Umowa z pracodawcą może określać wypłacanie częściowego lub pełnego wynagrodzenia przez część lub cały okres trwania świadczenia.

Matka otrzymująca stałą pensję upoważniona jest do otrzymywania 50 proc. swojego wynagrodzenia przez 4 tygodnie przed porodem i 14 tygodni po nim. Umowa z pracodawcą może określać dla niej także lepsze warunki. Pracodawca płacący wynagrodzenie pracownikowi podczas urlopu macierzyńskiego ma możliwość otrzymania równowartości dodatku na zwrot kosztów utrzymania, do którego upoważniony jest pracownik.

Prawa obywatela UE

Obywatele UE, których obejmuje duńskie ustawodawstwo w zakresie ubezpieczenia społecznego i którzy pracowali w krajach innych niż Dania w ciągu ustawowych 13 tygodni przed narodzinami dziecka, mogą wliczyć te przepracowane godziny do wymaganej liczby godzin pracy w Danii. Pomocny będzie w takiej sytuacji formularz E 104, który wydawany jest w instytucji ubezpieczeniowej w danym państwie, z którego pracownik chce naliczyć przepracowane tam godziny.

Jeśli urlop macierzyński w ojczystym kraju jest krótszy niż w Danii, można zrzec się prawa do tego świadczenia w pierwszym miejscu i zgłosić się do duńskich władz lokalnych w miejscu zamieszkania w celu uzyskania dodatku na zwrot kosztów utrzymania. Duńskie władze nie mogą jednak ustanawiać takiego dodatku, gdy pracownik otrzymuje już podobne świadczenie w rodzimym kraju, nawet jeśli jego wartość jest niższa niż w Danii.

Rodzice będący obywatelami UE, którzy pracują w Danii na zlecenie pracodawcy z rodzimego kraju, powinni ubiegać się o dodatek do urlopu macierzyńskiego w swoim kraju, pod warunkiem że są oni tam objęci systemem ubezpieczenia społecznego. Dokumentację, która będzie świadczyła o tym, że rodzic ma prawo do urlopu macierzyńskiego we własnym kraju podczas przebywania za granicą, należy dostarczyć, korzystając z formularza E 101. Wydają go władze ojczystego kraju.


WAŻNE ADRESY

•  www.workindenmark.dk