Pracodawca, który otrzyma decyzję prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) odmawiającą przyznania dopłat do pensji lub nakazującą ich zwrot, będzie mógł złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do prezesa PFRON.
Obecnie w przypadku niezadowalającego dla firmy rozstrzygnięcia wydanego w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa administracyjnego przysługuje jej odwołanie do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, a następnie do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA). Ta sytuacja ma się jednak zmienić od 2018 r.
Projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) zakłada bowiem odejście od dotychczasowego środka zaskarżenia i zastąpienie go innym, ale również wynikającym z kodeksu postępowania administracyjnego, a mianowicie wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Taki sposób odwoływania się od decyzji prezesa PFRON do prezesa PFRON będzie miał zastosowanie, m.in. gdy pracodawca otrzyma odmowę przyznania dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika lub zostanie zobowiązany do zwrotu wypłaconych już dopłat gdy okaże się, że nie spełniał przesłanek do ich uzyskania, bo np. nieterminowo poniósł koszty płacy. Ponadto wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy będzie miał zastosowanie do osób ubiegających się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, gdy prezes funduszu wyda decyzję o wstrzymaniu lub odmowie wypłaty pieniędzy.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uzasadnia propozycję zmiany przepisów tym, że będzie korzystna dla pracodawców, bo skróci czas postępowań. Co więcej, jeśli podmiotowi przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść skargę bez skorzystania z tego uprawnienia. W praktyce będzie to oznaczać, że gdy firma otrzyma decyzję prezesa PFRON, to będzie mogła pominąć wspomniany środek odwoławczy i złożyć skargę bezpośrednio do WSA.
– Przewlekłość postępowań jest dla pracodawców dużym problemem, dlatego gdyby wprowadzane zmiany przełożyły się na ich skrócenie, to dla pracodawców byłaby pozytywna zmiana. Niemniej trudno mi sobie wyobrazić, że prezes PFRON po wydaniu negatywnej dla firmy decyzji, zaraz potem zmieni ją na jej korzyść – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Zwraca też uwagę, że WSA często odmawiają rozpatrywania skargi w sytuacji, gdy pracodawcy przysługują jeszcze wcześniejsze środki odwoławcze. Dlatego może się okazać, że firma i tak najpierw będzie musiała wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, a dopiero potem do WSA.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy