Sprawy dotyczące naruszenia zasad etyki zgłaszane przez komisje dyscyplinarne rozpatrywać ma nowo powoływana Komisja do spraw Etyki w Nauce działająca przy Polskiej Akademii Nauk.

Prawomocne orzeczenia tych komisji w sprawach złamania standardów etycznych będą uwzględniane przy przyznawaniu środków finansowych na badania naukowe i prace rozwojowe przez Narodowe Centrum Nauki lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Rząd chce też wprowadzić prawny zakaz nepotyzmu w instytucjach naukowych, tryb konkursowy przy obsadzie stanowisk kierowniczych oraz regulacje gwarantujące rotacyjność władz jednostek naukowych i akademickich.

- W przygotowanej reformie zawarliśmy możliwie kompleksowy system przepisów regulujących sprawy etyki, dający szansę na skuteczne eliminowanie naruszeń zasad etycznych w nauce i nierzetelności badawczej - mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Dodaje, że wykluczanie patologii przez m.in. tworzenie przejrzystych zasad funkcjonowania i finansowania, konkursowy tryb w rozdziale środków i powoływaniu organów jednostek, zakazy nepotyzmu podniosą jakość badań naukowych i kształcenia wyższego.

W 2008 roku do Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego wpłynęło 35 spraw. Liczba ta była dwukrotnie wyższa od spraw wpływających w ubiegłych latach (rocznie było to 15 spraw).

W 2008 roku zakończono w Komisji Dyscyplinarnej 18 spraw, a 6 zostało przekazanych do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Popełnione przewinienia dotyczyły w większości plagiatów (8 spraw), niewykonywania poleceń służbowych, utrudniania prowadzenia postępowania wyjaśniającego, naruszenia dyscypliny finansowej, przyjęcia korzyści majątkowej czy nienależytego postępowania wobec studentów i innych nauczycieli.