Rozmawiamy z ANNĄ KUBIAK z Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości Fundacja Inkubator z Łodzi - Przyszli przedsiębiorcy mogą już ubiegać się o dotację ze środków unijnych na rozpoczęcie własnego biznesu. Nie będą jej zwracali, jeśli przetrwają na rynku co najmniej rok.
• Kto i o jaką kwotę dotacji na rozpoczęcie własnego biznesu może ubiegać się w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?
- O maksymalnie 40 tys. zł może ubiegać się każdy, pod warunkiem że nie miał zarejestrowanej działalności gospodarczej w ciągu roku przed przystąpieniem do projektu. Jest on realizowany przez różne instytucje, tzw. realizatorów projektów.
• Od czego muszą zacząć osoby, które chcą wziąć udział w projekcie?
- Powinny zapoznać się z jego regulaminem, sprawdzić, czy spełniają odpowiednie wymagania - chodzi tu m.in. o miejsce zamieszkania czy warunek nieprowadzenia firmy w ciągu roku przed przystąpieniem do projektu. Ponadto muszą sprawdzić, czy ich pomysł na biznes nie podlega wykluczeniu. Poza drobnymi wyjątkami wymienionymi w regulaminie, np. działalność w sektorze rybołówstwa, produkcji produktów rolnych itp., nie ma tu ograniczeń.
• Skąd zainteresowani mogą uzyskać wniosek?
- Formularz można pobrać ze strony internetowej bądź w biurze projektu, a następnie wypełnić go i złożyć we wskazanym miejscu i terminie. Jest tak skonstruowany, że nie wymaga żadnych załączników. Zawiera informacje o potencjalnym beneficjencie, opis planowanego przedsięwzięcia oraz wymagane przez nas oświadczenia.
• Na czym polega procedura kwalifikowania osób do projektu?
- O tym, kto weźmie udział w projekcie, decyduje trzyosobowa komisja rekrutacyjna. Jednym z jej członków jest psycholog. Procedura rekrutacji obejmuje kilka etapów. Najpierw komisja wybiera poprawne formalnie i najlepsze merytorycznie wnioski. Wybrane osoby poddawane są testom psychometrycznym. Ostatnim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna. Już na etapie rekrutacji do projektu oceniany więc będzie pomysł na biznes m.in. pod kątem realności, trwałości i innowacyjności. Oceniane też są predyspozycje psychologiczne do prowadzenia działalności gospodarczej, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności związane z profilem planowanej działalności.
• Czym zajmują się osoby zakwalifikowane do projektu?
- Podpisują deklarację udziału w projekcie i biorą udział w bloku szkoleniowo-doradczym. Szkolenie zawierają niezbędne minimum programowe w zakresie administracyjno-prawnych aspektów podejmowania i prowadzenia działalności, tworzenia biznesplanu itd. Trenerami będą specjaliści, praktycy życia gospodarczego. Oprócz szkolenia projekt przewiduje doradztwo grupowe i indywidualne. Każdy uczestnik ma swojego opiekuna - doradcę biznesowego.
• Kiedy uczestnicy projektu piszą biznesplan?
- Biznesplan powstaje w ramach bloku szkoleniowo-doradczego. Uczestnicy otrzymają gotowy wzór - formularz biznesplanu.• Uczestnik napisał biznesplan. Co dalej?
- Musi złożyć wniosek o wsparcie finansowe wraz z załącznikami wymienionymi w regulaminie. Taki wniosek składa po zakończeniu bloku szkoleniowo-doradczego w terminie wyznaczonym przez fundację. Ocenia go merytorycznie i formalnie komisja oceny wniosków (KOW). Osoby, których wnioski zostały pozytywnie ocenione przez komisję, podpisują umowę o dofinansowanie.
• Czy na ich konto wpływa cała kwota dotacji?
- Nie, jest to 80 proc. dotacji. Pozostałe 20 proc. wypłacane będzie jako refundacja poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków związanych z uruchomieniem działalności.
• Na co można przeznaczyć dotację?
- Na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych) i na środki obrotowe, w szczególności zakup surowców i materiałów (maksymalnie 40 proc. dotacji). Przez 12 miesięcy od przyznania środków beneficjent podlega monitoringowi mającemu na celu stymulowanie go do należytego wykorzystywania środków.
• Kiedy musi zwrócić dotację?
- Dotacja jest bezzwrotna, pod warunkiem że przedsiębiorca będzie prowadził firmę przez minimum 12 miesięcy.
• Oprócz dotacji beneficjent może uzyskać wsparcie pomostowe. Na czym ono polega?
- Komisja może mu je przyznać na pół roku, z możliwością przedłużenia do roku. W tym czasie wsparcie finansowe polega na wypłaceniu beneficjentowi co miesiąc 1,1 tys. zł. Ta kwota może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności, np. opłaty telekomunikacyjne, czynsz, składki ZUS. Wsparcie pomostowe w formie porad przysługuje w trakcie 12 miesięcy prowadzenia działalności i musi być związane bezpośrednio ze specyfiką prowadzonej przez daną osobę działalności.
• ANNA KUBIAK
ukończyła wydział zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim, konsultant Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw