Przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty wskutek orkanu „Ksawery”, mogą zwrócić się do ZUS o pomoc w zapłaceniu bieżących lub przyszłych składek, których termin płatności jeszcze nie upłynął. W przypadku pozytywnej decyzji przedsiębiorca zyska możliwość odroczenia terminu płatności – tym samym nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Jej wysokość to 50 proc. stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy. Jest ona naliczana od następnego dnia po terminie płatności składki.Jeśli zaś sytuacja finansowa firmy się zmieni, to zainteresowany zawsze może złożyć wniosek o zmianę warunków udzielonej ulgi. Należy do niego dołączyć dokumenty uzasadniające prośbę. ZUS na ich podstawie oceni, czy zmiana warunków umowy jest zasadna. Jeżeli wyrazi zgodę, zostanie podpisany aneks do tej umowy.
Organ rentowy jednak zastrzega, że złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek nie gwarantuje udzielenia tej ulgi. Jeżeli ZUS odmówi odroczenia, firma jest zobowiązana zapłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.
Orkan „Ksawery”, który przeszedł nad Polską w ubiegłym tygodniu, spowodował poważne straty w 12 województwach.