Repatrianci będą mieli zapewnione prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Tak zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej.Osoby, które nabyły obywatelstwo polskie w drodze repatriacji, na podstawie wizy krajowej, przez okres do 90 dni od dnia przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, które są finansowane z budżetu państwa. Zapłaci za nie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort będzie rozliczał się z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie faktur wystawionych przez lecznice.
Reklama
Z projektu wynika, że miesięczne rozliczenie będzie zawierało m.in. takie dane, jak: nazwa i adres podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, podstawa prawna udzielenia pomocy medycznej, numer PESEL osoby, która z niej skorzystała, data urodzenia, data leczenia, liczba udzielonych świadczeń, ich kod oraz cena. Na fakturze będą musiały też widnieć podpis i pieczątka kierownika podmiotu leczniczego lub osoby przez niego upoważnionej oraz głównego księgowego.
Koszty bezpłatnych świadczeń dla repatriantów nie powinny być wysokie. Z szacunków MSWiA wynika, że rocznie wyniosą ok. pół miliona złotych.
Rozporządzenie ma wejść w życie 2 listopada 2017 r.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji