Radni nie mogą ograniczać sposobu przedstawiania przez rodziców informacji o osiąganych dochodach tylko do zaświadczenia, jeśli przepisy pozwalają również na złożenie oświadczenia w tej sprawie.
Taką nieprawidłowość stwierdził wojewoda wielkopolski w uchwale podjętej przez radę miasta i gminy Kórnik. Jej celem było ustalenie opłaty za usługi świadczone przez samorządowy żłobek. Radni wskazali w niej, że osoby deklarujące samotne rodzicielstwo, dla których należność za pobyt dziecka może być obniżona, muszą przedstawić zaświadczenie potwierdzające aktualny stan cywilny, wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu władzy rodzicielskiej lub separacji oraz zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów brutto z kwartału poprzedzającego złożenie wniosku.
W ocenie organu nadzoru taki zapis zawiera dwa naruszenia przepisów ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 157 ze zm.). Radni bezprawnie ustanowili zamknięty katalog dokumentów, na podstawie których można wykazywać samotną opiekę nad dzieckiem. Tym samym ograniczyli możliwość jego potwierdzania innymi dokumentami, bo poprzez wspomniany zapis uchwały zostały one pozbawione mocy dowodowej. Druga nieprawidłowość dotyczy zawężenia sposobu potwierdzania danych o wysokości dochodu, co jest niezgodne z art. 3a ust. 1 ustawy żłobkowej. Przepis ten przewiduje, że gdy rodzic chce skorzystać ze zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, może złożyć zaświadczenie lub oświadczenie zawierające informacje o dochodzie (w sytuacji, gdy taka ulga jest uzależniona od jego kwoty). Skoro więc ustawodawca wprowadził dwie formy potwierdzania sytuacji dochodowej, to rada nie może wyłączać stosowania jednej z nich.