Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, będzie mogła otrzymać zwrot za zapłacone do ZUS składki pod warunkiem, że uiści należność najpóźniej w dniu złożenia wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Taką zmianę przepisów przewiduje art. 1 pkt 13 projektu nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.). Modyfikuje on dotychczasowe brzmienie art. 25a, regulującego zasady refundowania niepełnosprawnym, którzy prowadzą własną firmę, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Od 1 lipca 2016 r. jednym z warunków uzyskania zwrotu jest to, aby należności do ZUS zostały opłacone w całości przed dniem złożenia wniosku Wn-U-G do PFRON.
W praktyce wyglądało to tak, że część osób tego samego dnia wysyłała przelew do zakładu i zaraz potem dokumenty do funduszu. Problem w tym, że w lipcu br. PFRON wydał komunikat, że takie postępowanie jest nieprawidłowe, co skutkuje brakiem prawa do refundacji. To oznacza też, że osoba ubiegająca się o zwrot powinna najpierw opłacić składki na ubezpieczenia społeczne, a dopiero w następnym dniu złożyć formularz Wn-U-G. Jednocześnie PFRON poinformował, że niepełnosprawni, którzy dokonywali tych dwóch czynności tego samego dnia, powinni sporządzić korekty wniosków oraz zwrócić nienależnie pobrane wsparcie wraz z odsetkami.
Ta sytuacja ma się jednak zmienić, bo zgodnie z zaproponowaną treścią art. 25a przesłanką do otrzymania refundacji będzie opłacenie składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku Wn-U-G. Tym samym nie będzie przeszkód do tego, aby niepełnosprawny przedsiębiorca mógł wykonać przelew do ZUS i wysłać dokumenty do PFRON w tym samym dniu. Co ważne, zgodnie z art. 14 wspomnianego projektu, warunek uiszczania należności na ubezpieczenia społeczne w sposób określony w zmienianym przepisie będzie miał zastosowanie do wniosków składanych za okresy wsteczne, bo od 1 lipca 2016 r. Tym samym niepełnosprawni unikną konieczności zwracania refundacji do PFRON.
– Nie wiadomo jednak, co z tym i osobami, które już zastosowały się do komunikatu funduszu, zrobiły korekty i oddały pieniądze – mówi Adam Hadław, dyrektor ds. problematyki pracodawców Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Nowa regulacja będzie dotyczyć również niepełnosprawnych rolników, którzy również mogą wnioskować do funduszu o zwrot opłaconych składek do KRUS (zarówno za siebie, jak i mającego dysfunkcję zdrowotną członka rodziny).
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy