Od wielu lat prowadzę działalność gospodarczą. Obsługę firmy m.in. w zakresie składek prowadzi działające w moim imieniu biuro rachunkowe. Wiem, że nie powinnam mieć żadnych zaległości, a mimo to ZUS wszczął przeciwko mnie egzekucję. W wyniku mojej interwencji i żądania zwrotu nienależnie pobranych w wyniku postępowania egzekucyjnego należności ZUS po wyjaśnieniu sprawy zwrócił pobrane nienależne pieniądze. Nie zwrócił mi jednak kwoty prowizji pobranej przez bank. Czy słusznie? Przecież to nie ja zawiniłam i moim zdaniem nie powinnam ponosić żadnych kosztów.
W zasadzie tak, bowiem ZUS sam z siebie nie ma podstawy prawnej do zwrotu prowizji bankowej, nawet jeżeli została ona pobrana w wyniku niesłusznie wszczętego postępowania egzekucyjnego. Obowiązek taki nie wynika bowiem z żadnego obowiązującego przepisu prawa.
Nie oznacza to jednak, że poszkodowany w wyniku nieprawidłowo wszczętej egzekucji nie może chociaż próbować dochodzić zwrotu należności pobranej w wyniku realizacji tytułów egzekucyjnych. Zgodnie z art. 168b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zobowiązany może dochodzić odszkodowania od organu egzekucyjnego lub wierzyciela na podstawie przepisów kodeksu cywilnego za szkody wyrządzone wskutek niezgodnego z przepisami prawa wszczęcia lub prowadzenia egzekucji administracyjnej lub postępowania zabezpieczającego. Przepis ten daje zatem teoretyczną podstawę prawną do dochodzenia przez płatnika składek zwrotu pobranej przez bank prowizji.