Zamierzam zatrudnić na umowę o pracę osobę, która pochodzi z miejscowości znacznie oddalonej od siedziby firmy. Chciałbym w związku z tym zawrzeć w angażu postanowienie, że wszelkie ewentualne spory wynikające ze stosunku pracy będzie rozstrzygał sąd pracy właściwy dla pracodawcy. Czy taki zapis jest dopuszczalny?Zgodnie z art. 46 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) strony mogą umówić się na piśmie o poddanie sporu (już wynikłego lub mogącego wyniknąć w przyszłości z oznaczonego stosunku prawnego) sądowi I instancji, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy. Jest to tzw. umowa prorogacyjna. Sąd ten będzie wówczas wyłącznie właściwy (jeżeli strony nie postanowiły inaczej lub gdy powód nie złożył pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym). Dopuszczalne jest także ograniczenie umową pisemną prawa wyboru powoda między kilkoma sądami właściwymi dla takich sporów. Pisemną umową stron nie można jednak zmienić wyłącznej właściwości miejscowej. A contrario zatem możliwe jest objęcie ową umową prorogacyjną właściwości miejscowej: przemiennej oraz ogólnej.