Zatrudniamy pracowników tymczasowych. Jeden z nich zgłosił, że wracając z pracy do domu, uległ wypadkowi komunikacyjnemu. Czy jesteśmy zobligowani do przeprowadzenia postępowania powypadkowego, czy jest to obowiązek agencji pracy tymczasowej jako jego pracodawcy?W myśl przepisów emerytalnych za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia albo innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Uważa się jednak, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że została ona przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wtedy, gdy droga, nie będąc najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.
Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:
1) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego
2) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,
3) zwykłego spożywania posiłków,
4) odbywania nauki lub studiów.
Szczegółowe zasady, tryb uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposób jego dokumentowania, wzór karty wypadku oraz termin jej sporządzania określa odpowiednie rozporządzenie.
Przed zawarciem umowy o pracę między pracownikiem tymczasowym a agencją pracy tymczasowej musi ona uzgodnić z pracodawcą użytkownikiem na piśmie m.in. zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy dotyczących bhp innych niż:
● dostarczenie pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwie roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
● zapewnienia napojów i posiłków profilaktycznych,
● przeprowadzenia szkolenia w zakresie bhp,
● ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
● przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego oraz informowania o tym ryzyku.
Przepisy nie precyzują, kto powinien sporządzić dokumentację powypadkową po wypadku w drodze do pracy lub z pracy, któremu uległ pracownik tymczasowy – agencja czy też pracodawca użytkownik. Jeżeli więc podmioty te nie umówiły się inaczej, to obowiązek ten spoczywa na agencji jako pracodawcy poszkodowanego pracownika.
Podstawa prawna
Art. 9 ust. 3 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 630 ze zm.).
Art. 57b ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.).
Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 924).