Zatrudniamy pracowników tymczasowych. Jeden z nich zgłosił, że wracając z pracy do domu, uległ wypadkowi komunikacyjnemu. Czy jesteśmy zobligowani do przeprowadzenia postępowania powypadkowego, czy jest to obowiązek agencji pracy tymczasowej jako jego pracodawcy?W myśl przepisów emerytalnych za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia albo innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Uważa się jednak, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że została ona przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wtedy, gdy droga, nie będąc najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.