Od tego miesiąca firmy starające się o dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu muszą wraz z wnioskiem Wn-D przesyłać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmodyfikowany formularz INF-O-PP. Jego wypełnianie budzi jednak wśród firm wątpliwości.
Wspomniany druk służy do przedstawiania informacji przez pracodawców, dla których dopłaty do pensji stanowią zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014, pomoc publiczną. Jak informuje PFRON, nowy formularz INF-O-PP musi być składany z każdym bieżącym wnioskiem o subsydia płacowe oraz korektami Wn-D za okresy sprawozdawcze, zaczynając od stycznia 2015 r.
Druk dotyczący pomocy publicznej składa się z kilku części, w których przedsiębiorstwo musi podać informacje m.in. o swojej sytuacji ekonomicznej, ewentualnym powiązaniu z innym podmiotami oraz rodzaju prowadzonej działalności. W tej oznaczonej jako E w pkt 6, pracodawca musi z kolei wykazać łączną kwotę uzyskanej pomocy w roku, w którym się o nią ubiega. Pozwala to sprawdzić, czy nie przekroczył wyznaczonego wspomnianym rozporządzeniem Komisji (UE) limitu pomocy publicznej (10 mln euro rocznie). Co istotne firma musi teraz sama przeliczać otrzymane kwoty dopłat ze złotówek na euro, przy czym – jak wskazał PFRON – za dzień, na który należy to robić, powinien być uznany dzień wypłaty dofinansowań przez fundusz.