Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się wzory formularzy składanych przez firmy, które są zobowiązane do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).Konieczność ich modyfikacji wynika z art. 3 ustawy z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. poz. 1428), który nowelizuje brzmienie art. 21 ust. 2b–2d ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.). Obecnie przepis ten przewiduje, że do wnoszenia opłat na rzecz funduszu nie są zobowiązane publiczne i niepubliczne szkoły, uczelnie oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, o ile osiągają 2-proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Od przyszłego roku z tego uprawnienia będą też mogły skorzystać publiczne i niepubliczne żłobki, które teraz są objęte zwolnieniem, ale jeśli mają 6 proc. niepełnosprawnych podwładnych.
Do tej zmiany muszą zostać dostosowane druki, które są wysyłane do PFRON przez wszystkich zobligowanych do tego pracodawców. Dlatego przygotowano projekt nowego rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu kształceniu lub o działalności na rzecz niepełnosprawnych oraz ustalenia wzorów deklaracji. Zawiera on wzory formularzy INF-1, INF-Z oraz INF-2, a w ich treści dodane zostały m.in. nowe kody odpowiadające danemu pracodawcy. W przypadku publicznego żłobka B12, natomiast niepubliczna placówka została oznaczona jako B13.
Nowe regulacje muszą też być uwzględnione w drukach DEK-I-b i DEK-Z. Ich modyfikację przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz (Dz.U. poz. 956).
Jednocześnie w obydwu projektach znalazły się przepisy przejściowe wskazujące, że za okresy sprawozdawcze do grudnia br. włącznie informacje i deklaracje powinny być przekazywane na dotychczasowych drukach. Ich korekty będą wykonywane na zmienionych formularzach INF i DEK.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektów rozporządzeń