Zatrudnienie opiekunki do dziecka powinno opierać się na umowie pisemnej, która jednoznacznie określa obowiązki, zakres opieki oraz należne wynagrodzenie. Po stronie zatrudniających rodziców lub rodzica leżą obowiązki związane z odprowadzaniem składek do ZUS. Po spełnieniu określonych warunków możliwe jest skorzystanie z dofinansowania na zatrudnienie niani.

Umowa uaktywniająca

Pisemna umowa o świadczenie usług opieki nad dzieckiem nazywana jest umową uaktywniającą. Jej stronami są: niania podejmująca zlecenie z jednej strony oraz rodzic lub rodzice z drugiej. Stosuje się do niej przepisy kodeksu cywilnego mówiące o umowie zleceniu (artykuł 734 i kolejne kodeksu). W zwięzłej zazwyczaj umowie mieszczącej się na jednej lub dwóch stronach wymienione są strony, cel i przedmiot umowy, czas i miejsce sprawowania opieki, liczba dzieci powierzonych opiece, obowiązki i uprawnienia niani, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin wypłaty, czas trwania umowy oraz inne kwestie formalne (np. warunki i sposób zmiany treści umowy w drodze aneksu oraz okoliczności, które powodują rozwiązanie umowy).