Opłata za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej dotyczy całego okresu, w którym korzystało ono ze wsparcia placówki. Tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.Sprawa dotyczyła ojca, który został obciążony kwotą blisko 130 tys. zł należności za przebywanie dziecka w Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży. Kwota niebagatelna, dlatego mężczyzna postanowił wykazać, że jej wyliczenie było nieprawidłowe. W skardze kasacyjnej podniósł, że decyzja ustalająca opłatę za pobyt syna w placówce miała charakter wsteczny, tj. dotyczyła czasu sprzed dnia jej wydania. Uważał więc, że nie powinien płacić za ten okres.