Pierwsze prośby o pomoc w spłacie składek na ubezpieczenie społeczne już wpływają. Tak jest np. w Oddziale Regionalnym KRUS w Gdańsku.Na terenie woj. pomorskiego poszkodowanych w sierpniowych nawałnicach jest ponad 2 tys. rolników. Łącznie na terenie trzech województw ok. 9,2 tys. osób może ubiegać się o wsparcie. Wnioski powinny być złożone przed 31 października. Do tego dnia rolnicy muszą zapłacić składki za ostatni kwartał tego roku.
– Poszkodowani mają więc trochę czasu na zastanowienie się nad formą ewentualnej pomocy – twierdzi Henryk Sobczak, prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy.
Jak wyjaśnia centrala KRUS, rolnicy mogą składać wnioski o trzy rodzaje wsparcia: odroczenie terminu płatności, rozłożenie należności na raty lub umorzenie składek. Taka możliwość wynika z art. 41 a ust. 1 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2016 r. poz. 277 ze zm.). Rolnik zainteresowany pomocą w uregulowaniu należności powinien złożyć do KRUS wniosek wraz z uzasadnieniem odnoszącym się do jego sytuacji materialno-bytowej i możliwości płatniczych. Okoliczności wskazane we wniosku muszą być niego udokumentowane. Centrala wyjaśnia, że jako dowód dopuszcza się wszystko, co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, tj. zeznania świadków, dokumenty, opinie biegłych, oględziny, zaświadczenia (np. od weterynarza, straży pożarnej, policji, urzędu gminy itp.).
Różnice w treści wniosku zależą od rodzaju wsparcia. We wniosku o odroczenie terminu rolnik powinien wskazać okres odroczenia, który nie może być dłuższy niż dwa kwartały. W przypadku rozłożenia należności na raty rolnik powinien wskazać okres, którego zaległości dotyczą, oraz określić liczbę rat lub kwotę rat umożliwiającą ich spłatę. W przypadku wystąpienia o umorzenie ubezpieczony powinien wskazać, czy wniosek dotyczy bieżącej składki. Musi też sprecyzować, czy chodzi o całą składkę, czy tylko jej część. W odniesieniu do zaległych należności trzeba podać okres, którego one dotyczą, a także czy wniosek obejmuje całą należność za ten okres, czy wyłącznie odsetki za zwłokę, oraz określić kwotowo lub procentowo zakres umorzenia.
KRUS podkreśla, że niezbędne jest także dołączenie protokołu z oszacowania strat sporządzonego przez odpowiednią komisję powołaną przez wojewodę.
Rolnicy muszą też dostarczyć oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie. Wsparcie takie jest udzielane na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9). Jeśli rolnik otrzymał więcej niż 15 tys. euro w okresie trzech lat, nie będzie mógł skorzystać z pomocy KRUS.