Starosta, w imieniu którego działa dyrektor powiatowego urzędu pracy, ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu dotację na działalność gospodarczą. Maksymalnie jest to 5-krotność przeciętnego wynagrodzenia wg danych GUS w ostatnim kwartale przed złożeniem wniosku (obecnie to kwota 14,8 tys. zł). Najpóźniej na początku lutego dotacja ta będzie jednak wyższa i będzie odpowiadała już 6-krotności średniej płacy. Tak przewiduje nowelizacja tzw. ustawy rynkowej, która wczoraj właśnie została podpisana przez prezydenta.

Dla kogo i na co dotacja

O dotację może ubiegać się każdy bezrobotny zarejestrowany w urzędzie pracy. Pod warunkiem że w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, interwencyjnych lub robót publicznych. A także nie prowadził (nie miał zarejestrowanej) działalności gospodarczej przez ostatni rok i w ciągu pięciu lat nie otrzymał dotacji z Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej.

Dotacja może być przeznaczona na zakup sprzętu, koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa ściśle związanego z prowadzoną działalnością. Nie można więc przeznaczyć dotacji na wydatki niezwiązane bezpośrednio z planowanym biznesem. Na przykład na zakup: ziemi, akcji, obligacji, udziału w spółkach, kaucje, nieruchomości, automatów do gier zręcznościowych.

Wniosek do urzędu pracy

Procedurę ubiegania się o dotację rozpoczyna złożenie wniosku przez bezrobotnego do powiatowego urzędu pracy. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej urzędu albo uzyskać go od urzędnika urzędu pracy. Wnioskodawcy powinni złożyć wniosek w terminie, dokładnie wypełnić wszystkie jego pola. Parafować każdą jego stronę, złożyć wszystkie podpisy. Dołączyć do wniosku załączniki, np.: kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia zawodowe i takie, które potwierdzają przebieg pracy zawodowej oraz posiadane kwalifikacje przydatne do prowadzenia planowanej działalności, np. świadectwa pracy, zaświadczenie o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS w przypadku prowadzenia działalności w przeszłości. We wniosku trzeba również określić listę planowanych zakupów.

We wniosku bezrobotny przedstawia również biznesplan. Opisuje mocne i słabe strony przedsięwzięcia. Przedstawia szanse powodzenia własnego biznesu z punktu widzenia dochodów ludności, prognozowanego wzrostu gospodarczego, stóp kredytowych i inflacji.