Przedsiębiorstwo może wystawiać informacje o obniżeniu opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) kontrahentom, którzy należności za zakupione usługi będą przekazywać na konto firmy będącej faktorem.Tak wynika z interpretacji przepisów wydanej przez fundusz jednemu z pracodawców (DW.050.10.2017.RCZ). Dotyczyła ona zasad udzielania ulg we wpłatach na PFRON na podstawie art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.). Firma, która zwróciła się o wykładnię przepisów, ma status zakładu pracy chronionej (ZPChr) i spełnia kryteria do udzielania obniżek podmiotom, które kupują jej usługi. Jednocześnie zamierza zawrzeć umowę factoringu z bankiem. Będzie ona się sprowadzać do tego, że kontrahenci ZPChr będą po otrzymaniu faktury VAT zobowiązani do wpłacania należności bezpośrednio na rachunek faktora, czyli banku.
Jednak w związku z tymi planami firma zastanawia się, czy będzie mogła dalej udzielać ulg. W pytaniu skierowanym do funduszu wskazuje, że przepisy ustawy o rehabilitacji nie wskazują wprost, czy płatność ma nastąpić na rachunek sprzedawcy.
PFRON w wydanej interpretacji wyjaśnił, że art. 22 ust. 2 ustawy określa, jakie warunki muszą być spełnione łącznie, aby doszło do obniżenia wpłaty. Wśród nich jest udokumentowanie zakupu fakturą oraz zapłacenie należności w wyznaczonym w niej terminie. W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem banku za datę uregulowania płatności uważa się termin obciążenia rachunku nabywcy na podstawie polecenia przelewu. Nie oznacza to natomiast, że jest to jedyna dopuszczalna forma płatności. Dlatego należy uznać, że wywiązywanie się z zobowiązania przez kupującego poprzez terminowe dokonanie płatności na rzecz podmiotu wskazanego przez sprzedającego jest dopuszczalnym prawnie sposobem regulowania płatności uprawniającym do udzielenia ulgi.