"Ustawa ukierunkowuje działalność urzędów pracy na aktywizację zawodową bezrobotnych. Chcemy eliminować postawy bierne, a zachęcać do aktywnego poszukiwania pracy" - powiedziała Ostrowska. Jej zdaniem ustawa przyczyni się do zmiany postawy bezrobotnych oraz specyfiki działania urzędów pracy, choć nie stanie się to od razu.

Wiceminister podkreśliła, że ustawa zawiera także rozwiązania wynikające z rządowego programu "Solidarność pokoleń 50+". Są to m.in. zachęty do zatrudniania osób powyżej 45. roku życia.

Pracodawcy zatrudniający bezrobotnych powyżej 50. roku życia zostaną okresowo zwolnieni z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zaś pracodawcy zatrudniający kobiety po 55. roku życia i mężczyzn po 60. roku nie będą opłacać tych składek (rozwiązanie to będzie obowiązywało od dnia 1 lipca 2009 roku). Jeśli warunkiem utrzymania w zatrudnieniu osób powyżej 50. roku życia będzie uzyskanie przez nie nowych kwalifikacji bądź podniesienie ich poziomu, to koszty takich szkoleń pokryje Fundusz Pracy.

Ustawa przewiduje także inny sposób rozłożenia kosztów zwolnienia lekarskiego tych osób

Pracownikom powyżej 50. roku życia od 15. dnia niezdolności do pracy będzie przysługiwał zasiłek chorobowy finansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ostrowska dodała, że ustawa pozwala na tworzenie specjalnych programów aktywizujących zawodowo dla osób długotrwale bezrobotnych oraz tych, którzy mają najtrudniejszą sytuację na rynku pracy i trudności w znalezieniu zatrudnienia.

Przewiduje także objęcie indywidualnym planem działania wszystkich tych bezrobotnych, którzy w ciągu 6 miesięcy od rejestracji nie znajdą zatrudnienia lub nie skorzystają z oferty programów aktywizujących przedstawionych przez urząd pracy.