W naszej firmie nie obowiązuje plan urlopów i każdorazowo termin urlopu uzgadniany jest z pracodawcą. Najczęściej w styczniu i lutym pracownicy składają wnioski o udzielenie urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w minionym roku. Niekiedy kilku pracowników danego działu wybiera takie same lub zbliżone terminy wypoczynku. Czy pracodawca ma obowiązek uzasadnić odmowę udzielenia urlopu we wnioskowanych terminach - pyta pani Urszula z Legnicy.

Nie, nie ma takiego obowiązku.

Zasadą jest, że pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo, lub najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Nie jest to jednak równoznaczne z bezwzględnym nakazem uwzględniania przez pracodawcę każdego wniosku pracownika o udzielenie urlopu.

Terminy urlopów powinny być uzgadniane. Uzgodnieniem takim jest w pierwszej kolejności ustalony plan urlopów, a w razie jego braku - każdorazowa akceptacja pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej do udzielenia urlopu wypoczynkowego.

W praktyce zakładowej początek roku to z reguły czas wykorzystywania zaległego urlopu. Pracodawca powinien uwzględnić wniosek pracownika, jeżeli zwolnienie urlopowe we wnioskowanym czasie nie koliduje z koniecznością zapewnienia normalnego toku pracy zakładu.

Brak zgody na udzielenie urlopu w określonym terminie nie wymaga szczególnego uzasadnienia. Jedynie wówczas, gdy termin ten został wcześniej ustalony w planie urlopów lub uzgodniony indywidualnie z pracownikiem, jego przesunięcie przez pracodawcę może nastąpić, gdy nieobecność pracownika spowoduje zakłócenia w pracy. Jeżeli więc nie było wcześniej uzgodnień co do terminu urlopu wypoczynkowego, pracodawca nie musi uzasadniać odmowy jego udzielenia.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 161, art. 164 i art. 168 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).