Na czas od 15 listopada do końca minionego roku powierzyłem pracownikowi zatrudnionemu w księgowości obowiązki chorej kasjerki. Jej nieobecność przedłużyła się jednak na kolejne miesiące tego roku. Chciałbym, aby do końca marca pracownik księgowości wykonywał czynności kasjerskie. On uważa, że jako kasjer może pracować tylko trzy miesiące, czyli do 15 lutego. Czy ma rację - pyta pan Kazimierz z Opola.

Nie, ponieważ trzymiesięczny limit przyjmuje się dla danego roku kalendarzowego.

Możliwości czasowej zmiany rodzaju pracy nie pozostawiono wyłącznie uznaniu pracodawcy. Kodeks pracy przewiduje określone przesłanki, które muszą być spełnione, aby taka zmiana była dopuszczalna. Potrzeba powierzenia innej pracy niż umówiona musi być uzasadniona potrzebami pracodawcy, a okres jej wykonywania nie może przekraczać trzech miesięcy w roku kalendarzowym. Poza tym praca, do której pracownik zostanie czasowo przeniesiony, nie może spowodować obniżenia dotychczasowego wynagrodzenia i musi odpowiadać jego kwalifikacjom.

Ustanowione w kodeksie pracy ograniczenia chronią pracownika przed zbyt częstym powoływaniem się przez pracodawcę na uzasadnione potrzeby i brakiem stabilizacji warunków zatrudnienia. Szczególnie wspomniany limit czasowy powierzenia innych zadań chroni pracownika przed zbyt częstą zmianą rodzaju pracy.

Trzymiesięczny limit jednak ustalono dla każdego roku kalendarzowego odrębnie. Pracodawca może więc powierzyć pracownikowi inną pracę na okres od października do grudnia włącznie, a bezpośrednio po tym okresie na trzy kolejne miesiące następnego roku. Wprawdzie w takim przypadku może dojść do powierzenia innej pracy faktycznie przez okres dłuższy niż trzy miesiące, ale czasowe ograniczenie określone w kodeksie pracy nie zostanie naruszone. Pracownik będzie bowiem wykonywał inną pracę przez trzy miesiące w kolejnych dwóch latach kalendarzowych.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 42 par. 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).