Czy ważna jest data złożenia wniosku

Pracownica od dwóch lat ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Podstawa wymiaru świadczenia została ustalona z dziesięciu kolejnych lat kalendarzowych (1994 - 2003). Za okres pracy od 1 lipca 1996 r. do 31 marca 1997 r. ZUS przyjął wynagrodzenie zerowe, gdyż pracownica nie mogła poświadczyć wysokości wynagrodzenia. Czy ZUS może jej przeliczyć rentę uwzględniając minimalne wynagrodzenie?

Tak

ZUS może w każdej chwili (począwszy od 1 stycznia 2009 r.) przeliczyć rentę uwzględniając w podstawie wymiaru kwotę minimalnego wynagrodzenia za okres pozostawania w stosunku pracy, za który nie można przedstawić dokumentów potwierdzających wysokość faktycznie uzyskanego wynagrodzenia. Jednak, aby ZUS mógł dokonać takiego przeliczenia, konieczne jest złożenie przez zainteresowaną wniosku.

Jeśli osoba ubiegająca się o ponowne ustalenie wysokości podstawy wymiaru, wniosek złoży w terminie nie późniejszym niż 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, tj. nie później niż do 31 grudnia 2009 r., ustalenie wysokości świadczenia nastąpi od 1 stycznia 2009 r. Gdy natomiast wniosek zostanie zgłoszony po 31 grudnia 2009 r., nowa wysokość renty będzie przysługiwać od pierwszego dnia miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wniosek.

Podstawa prawna

• Art. 3 ustawy z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 192, poz. 1180).

Czy wynagrodzenie zależy od okresu pracy

Nasz pracownik od czerwca 2007 r. ma ustalone prawo do emerytury. ZUS do ustalenia podstawy jej wymiaru przyjął wynagrodzenia osiągane w latach 1997-2006. Podstawa wymiaru została obliczona z uwzględnieniem tzw. wynagrodzenia zerowego, gdyż pracownik za okres od 1 sierpnia 1997 r. do 15 kwietnia 1998 r. nie mógł przedstawić zaświadczenia o zarobkach, choć był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Czy ZUS może za ten okres przyjąć minimalne wynagrodzenie, jeśli praca ta była świadczona na 3/4 etatu?

Tak

ZUS obliczając ponownie wysokość emerytury przyjmie, że od 1 sierpnia 1997 r. do 15 kwietnia 1998 r. uprawniony osiągał minimalne wynagrodzenie. Przeliczenie emerytury będzie możliwe po złożeniu w tej sprawie wniosku.

Fakt, że zainteresowany zatrudniony był w niepełnym wymiarze czasu pracy, nie stanowi żadnej przeszkody do uwzględnienia w podstawie wymiaru emerytury minimalnego wynagrodzenia za okres, za który nie może udowodnić osiąganego wynagrodzenia. W takim przypadku ZUS, obliczając podstawę wymiaru świadczenia, przyjmie kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym okresie, która będzie odpowiadała wymiarowi czasu pracy, w jakim pracownik był zatrudniony. Oznacza to, że kwota minimalnego wynagrodzenia zostanie obliczona proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, a więc zostanie przyjęte 3/4 minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym okresie. Z uwagi, że państwa pracownik nie był zatrudniony przez pełny rok kalendarzowy, wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie również ustalona proporcjonalnie do okresu, w jakim wykonywał on zatrudnienie w ramach stosunku pracy.

Od 1 sierpnia 1997 r. do 31 stycznia 1998 r. najniższe wynagrodzenie wynosiło 450 zł miesięcznie, zaś od 1 lutego - 500 zł miesięcznie. Ustalając kwotę minimalnego wynagrodzenia za 15 dni kwietnia 1998 r., ZUS podzieli minimalne wynagrodzenie za dany miesiąc przez faktyczną liczbę dni miesiąca, a następnie pomnoży otrzymaną kwotę przez liczbę dni, w których pracownik pozostawał w stosunku pracy.

ZUS, ustalając wysokość minimalnego wynagrodzenia, przyjmie za pracę wykonywaną w 1997 r. 1687,50 zł [5 (liczba przepracowanych miesięcy) x 450 zł x 3/4 (etat) = 1687,50 zł. Natomiast za pracę wykonaną w 1998 r. 1275 zł [ (450 zł (minimalne wynagrodzenie za styczeń) + 2 (liczba przepracowanych pełnych miesięcy) x 500 zł (kwota minimalnego wynagrodzenia za luty i marzec) + 15/30 (15 dni pracy w kwietniu) x 500 zł) x 3/4 (etat) = 1275 zł].

Podstawa prawna

• Art. 15 ust. 2a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).